Chinese words and Expressions

| 偏阿 | 偏爱 | 偏隘 | 偏安 | 偏岸 | 偏霸 | 偏稗 | 偏邦 | 偏傍 | 偏宝 | 偏杯 | 偏背 | 偏倍 | 偏比 | 偏蔽 | 偏辟 | 偏辨 | 偏伯 | 偏驳 | 偏不的 | 偏材 | 偏才 | 偏侧 | 偏察 | 偏差 | 偏长 | 偏厂 | 偏称 | 偏吃 | 偏宠 | 偏出 | 偏辞 | 偏次 | 偏从 | 偏待 | 偏担儿 | 偏党 | 偏倒 | 偏得 | 偏殿 | 偏定 | 偏端 | 偏短 | 偏断 | 偏惰 | 偏恶 | 偏恩 | 偏发 | 偏罚 | 偏方 | 偏房 | 偏肥 | 偏废 | 偏分头 | 偏锋 | 偏风 | 偏缝 | 偏格 | 偏躬 | 偏宫 | 偏孤 | 偏固 | 偏轨 | 偏国 | 偏过 | 偏海 | 偏航 | 偏好 | 偏侯 | 偏护 | 偏户 | 偏怀 | 偏怀浅戆 | 偏惠 | 偏讳 | 偏畸 | 偏激 | 偏疾 | 偏记 | 偏纪 | 偏驾 | 偏鉴 | 偏见 | 偏将 | 偏节 | 偏解 | 偏介 | 偏精 | 偏敬 | 偏咎 | 偏举 | 偏据 | 偏军 | 偏科 | 偏刻 | 偏枯 | 偏枯对 | 偏苦 | 偏酷 | 偏滥 | 偏劳 | 偏累 | 偏离 | 偏怜 | 偏练雨 | 偏列 | 偏吝 | 偏令 | 偏露 | 偏论 | 偏盲 | 偏美 | 偏门 | 偏名 | 偏谬 | 偏旁 | 偏陪 | 偏毗 | 偏僻 | 偏偏 | 偏偏倒倒 | 偏颇 | 偏栖 | 偏妻 | 偏奇 | 偏气 | 偏弃 | 偏钱 | 偏桥 | 偏巧 | 偏亲 | 偏区 | 偏曲 | 偏人 | 偏任 | 偏闰 | 偏三向四 | 偏丧 | 偏衫 | 偏擅 | 偏善 | 偏赏 | 偏生 | 偏生的 | 偏胜 | 偏师 | 偏施 | 偏食 | 偏蚀 | 偏嗜 | 偏侍 | 偏恃 | 偏室 | 偏视 | 偏手 | 偏帅 | 偏说 | 偏私 | 偏死 | 偏随 | 偏琐 | 偏瘫 | 偏袒 | 偏桃 | 偏特 | 偏疼 | 偏提 | 偏题 | 偏听 | 偏听偏信 | 偏听偏言 | 偏头痛 | 偏王 | 偏亡 | 偏枉 | 偏威 | 偏为 | 偏委 | 偏伍 | 偏西 | 偏狭 | 偏厦 | 偏弦 | 偏险 | 偏厢 | 偏箱车 | 偏乡僻壤 | 偏向 | 偏向角 | 偏校 | 偏斜 | 偏心 | 偏心矩 | 偏心率 | 偏心轮 | 偏心眼 | 偏信 | 偏信则暗 | 偏行 | 偏醒 | 偏修 | 偏压 | 偏言 | 偏眼 | 偏药 | 偏要 | 偏衣 | 偏移 | 偏宜 | 偏倚 | 偏艺 | 偏意 | 偏译 | 偏异 | 偏拥 | 偏忧 | 偏隅 | 偏圆 | 偏远 | 偏院 | 偏越 | 偏灾 | 偏载 | 偏憎 | 偏战 | 偏照 | 偏振 | 偏振光 | 偏政 | 偏执 | 偏执狂 | 偏执性人格 | 偏指 | 偏挚 | 偏至 | 偏置 | 偏制 | 偏智 | 偏质 | 偏滞 | 偏重 | 偏舟 | 偏州 | 偏诸 | 偏注 | 偏转 | 偏坠 | 偏卒 | 偏嘴 | 偏佞 | 偏陬 | 偏陲 | 偏壅 | 偏拗 | 偏徇 | 偏徼 | 偏忮 | 偏悭 | 偏愎 | 偏宕 | 偏迥 | 偏昵 | 偏欹 | 偏恣 | 偏窳 | 偏裼 | 偏裨 | 偏褊 | 偏跛
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on