Download the app
educalingo
Search

Meaning of "八关十六子" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 八关十六子 IN CHINESE

guānshíliù
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 八关十六子 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «八关十六子» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 八关十六子 in the Chinese dictionary

Eight off sixteen son Tang Mu Zong prime minister Li Fengji slaughtered party feather. Old Tang book. Pei Du Chuan ":" Every Fengji party Zhongyue p Zhang and new p Li continued, the knot in the official, fan outside the North, Li Peng party to distress, the hour sign 'eight off sixteen', are all cross-linked number also. "Refers to the Tang Dynasty Li Feng Ji party of eight people. "New Tang book. Li Feng Ji Chuan ":" The party has Zhang and new p Li continued p Zhang Quan Yu p psyche p liu p Cheng Xi-Fan p Jiang Qia and training eight people, and Fu Hui and eight people, Off sixteen children. "" 八关十六子 唐穆宗时宰相李逢吉所结党羽。《旧唐书.裴度传》:"逢吉之党李仲言p张又新p李续等,内结中官,外扇朝士,立朋党以沮度,时号'八关十六子',皆交结相关之数也。"指唐代李逢吉党中的八人。《新唐书.李逢吉传》:"其党有张又新p李续p张权舆p刘栖楚p李虞p程昔范p姜洽及训八人,而傅会者又八人,皆任要剧,故号'八关十六子'。"

Click to see the original definition of «八关十六子» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 八关十六子

弓弩
股式
股文
八关
八关
八关
观六验
国联军
合识
恒河沙

CHINESE WORDS THAT END LIKE 八关十六子

六子
六子
安公
挨头
挨板
爱民如
爱面
矮个
矮矬
碍面
阿斗太
阿月浑
阿武
阿母

Synonyms and antonyms of 八关十六子 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «八关十六子» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 八关十六子

Find out the translation of 八关十六子 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 八关十六子 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «八关十六子» in Chinese.

Chinese

八关十六子
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Ocho de dieciséis sub
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Eight sixteen sub
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

आठ सोलह उप
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

ثمانية ستة عشر الفرعية
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Восемь шестнадцать югу
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Oito dezesseis sub
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

আট ষোল সাব
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Huit seize sous
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Lapan daripada enam belas kanak-kanak
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Acht sechzehn Unter
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

エイト16サブ
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

여덟 열 여섯 서브
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Wolung nembelas sub
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Tám mười sáu tiểu
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

பதினாறு குழந்தைகள் எட்டு
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

आठ सोळा उप
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Sekiz on altı alt
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Otto sedici sub
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Osiem szesnaście sub
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Вісім шістнадцятеро південь
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Opt șaisprezece sub
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Οκτώ δεκαέξι υπο
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Agt sestien sub
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Åtta sexton sub
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Åtte seksten sub
5 millions of speakers

Trends of use of 八关十六子

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «八关十六子»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «八关十六子» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 八关十六子

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «八关十六子»

Discover the use of 八关十六子 in the following bibliographical selection. Books relating to 八关十六子 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
素書:中國古今第一權謀術,淡然可知進退,躬身可知運勢: - 第 270 页
李逢吉之友,則「八關」、「十六子」之徒是也。元帝之臣則弘恭、石顯是也。」王氏日:「謠曲、奸邪之人,必無志誠之友。不仁無道之君,下無直諫之士。士無良友,不能立身;君無賢相,必遭危亡。」空主品監•爾武價原文所要表達的意思是,行為不合正道而又違法 ...
何清遠/編, 2014
2
D9000 空谷集 (3卷)
語矣意在絕其所得之自殊不知昧扵天理愈令莭病[彰日+田]焉有若韓子見大顛後所有敬佛之辭後人刪而去之晦菴校韓文尚留韓子 ... 曰師謂諸子參禅眀佛理者皆賢徳君子也惟柳子在八關十六子之列乎曰柳子明理君子也有人謂韓子文勝扵柳柳子詩勝扵韓 ...
明釋景隆撰, 2014
3
續世說:
人皆辟易憚之,與續之等時號八關十六子。姚南仲為鄭滑節度使,監軍薛盈珍讒毀之。德宗頗疑。貞元十六年,盈珍遣小使程務盈馳驛奉表,誣奏南仲陰事。南仲將曹文給亦入奏事,京師伺知盈珍表中語,文給私懷憤怒,遂晨夜兼程追務盈至長樂驛。及之,與同舍 ...
孔平仲, ‎朔雪寒, 2014
4
通鑑58牛李黨爭
僖兼總監事,參考前年【八二二】三月二十七日) o 峒一四月十六日,一匿擢升年民羊僖[當初級監督官(左補闕. ... 八關」「十六子」(關,指關卡) o 夏季,四月十五日,一、榫鬧戰區(總部設揚州【江蘇省揚州市】)司合官(節度使) }一儘,被 5 'llll 丑,柏楊版/查治通鑑一四 ...
司馬光, 1990
5
資治通鑑: 唐紀二十七至後周紀五(終)
時李逢吉用事,所親厚者張又新、李仲言、李續之、李虞、劉栖楚、姜洽及拾遺張權輿、程昔範,又有從而附麗之者,時人惡逢吉者,目之為八關十六子。卜者蘇玄明與染坊供人張韶善,玄明謂韶曰:「我為子卜,當升殿坐,與我共食。今主上晝夜毬獵,多不在宮中, ...
司馬光, ‎朔雪寒, 2014
6
夜航船:
唐穆宗時,李逢吉用事,所親厚者,張文新、李仲言、李續之、李虞、劉棲楚、姜治及張權輿、程昔範,又有從而附麗之者八人,時人目為八關十六子。有所求請,先賂關子,後達逢吉,無不得所欲也。唐文宗時,李德裕、李宗閔各有朋黨,互相濟援。上患之,每嘆曰:「去 ...
張岱, ‎朔雪寒, 2014
7
傳世藏書: 史库. 资治通鉴 - 第 3 期 - 第 3150 页
于逄吉者,必先经此八人納酪,无不如意"二十五字。】又有从而附丽之者,时人恶逢,者,目之为八关十六子。〔附,依也。丽,著也。自张又新至程昔范八人,而附丽者又.人,皆任要剧,故目之为八关十六子。关者,要也。《考异》曰:按宰相之门,何尝无.所亲愛之士, ...
司马光, ‎胡三省, 1995
8
可惡又成功的奸臣們:
唐穆宗時,李逢吉用事,所親厚者,張文新、李仲言、李續之、李虞、劉棲楚、姜治及張權輿、程昔範,又有從而附麗之者八人,時人目為八關十六子。有所求請,先賂關子,後達逢吉,無不得所欲也。唐文宗時,李德裕、李宗閔各有朋黨,互相濟援。上患之,每歎曰:「去 ...
右灰編輯部, 2006
9
Tang shang shu sheng lang guan shi zhu ti ming kao - 第 3 卷 - 第 13 页
子^ "所求請先賂闢于筏新逢. ?傳《覊有李縝等八人而傳會者、乂入八入無不如意逢. ^節度山南東道仍誚李賴之人居要劇而胥附者叉八入有求於逢吉者必先鹆朴^逢. ^鳴吠者李養之等畤號八關十六子張又新等吉^續力精齣作居喪服鬨不可不與一官^ ...
Ge Lao, ‎Yue Zhao, ‎Baoshu Ding, 1973
10
常郡八邑藝文志: 12卷 - 第 13 页
... 1 方扇首股肱夙夜孜孜厕精求治惟恐不及非有穆宗之哓八關十六十六子之說爲後世譏笑今二鎏居上區別善惡進貴退不肖元久大之業此其邦竟豈淺哉不可^察也昔唐穆宗之時有仄關则欲惑^君臣^成疑似之!1 下則欲離阅同心轉相猎忌以墮被^流^之人私 ...
盧文弨, ‎莊翊昆, ‎莊籙, 1890

REFERENCE
« EDUCALINGO. 八关十六子 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/ba-guan-shi-liu-zi>. May 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on