Download the app
educalingo
Search

Meaning of "不根" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 不根 IN CHINESE

gēn
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 不根 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «不根» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 不根 in the Chinese dictionary

Not rootless; absurd. 不根 没有根据;荒谬。

Click to see the original definition of «不根» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 不根


仓琅根
cang lang gen
侧根
ce gen
卑尔根
bei er gen
城根
cheng gen
安根
an gen
尘根
chen gen
拔树寻根
ba shu xun gen
拔树搜根
ba shu sou gen
本根
ben gen
板蓝根
ban lan gen
爱根
ai gen
病根
bing gen
白根
bai gen
词根
ci gen
铲草除根
chan cao chu gen
陈根
chen gen
除根
chu gen
鼻山根
bi shan gen
鼻根
bi gen
齿根
chi gen

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 不根

敢问津
敢造次
敢自专
搁当儿
给命
不根持论
不根之论
不根之谈
耕而食
更事
攻自拔
攻自破

CHINESE WORDS THAT END LIKE 不根

二重
单位
垫舌
独行
达地知
错节盘

Synonyms and antonyms of 不根 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «不根» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 不根

Find out the translation of 不根 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 不根 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «不根» in Chinese.

Chinese

不根
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

No es la raíz
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Not root
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

नहीं जड़
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

لا الجذرية
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Не корень
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

não raiz
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

শিকড়
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Non racine
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

akar
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

nicht root
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

れていないルート
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

루트가 아닌
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

ing werna
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

không gốc
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

வேர்கள்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

मुळे
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

kökleri
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

non radice
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

nie korzeń
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Чи не корінь
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

nu rădăcină
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

δεν ρίζας
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

geen wortel
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

inte root
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

ikke rot
5 millions of speakers

Trends of use of 不根

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «不根»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «不根» in the different countries.

FREQUENCY OF USE OF THE TERM «不根» OVER TIME

The graph expresses the annual evolution of the frequency of use of the word «不根» during the past 500 years. Its implementation is based on analysing how often the term «不根» appears in digitalised printed sources in Chinese between the year 1500 and the present day.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 不根

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «不根»

Discover the use of 不根 in the following bibliographical selection. Books relating to 不根 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
捧着一颗心来不带半根草去: 人民敎育家陶行知敎育文选
本书是人民教育家陶行知教育文选,包括教育论述、教学观念、教育民主、教育创新、生活教育等。
陶行知, 2001
2
鬼谷四友志:
趙王使藺相如齎璧入秦相易,秦王不言易城之事,相如乃使從人從間道完璧歸趙。故後人 ... 據傳所云山精者,乃大耳,亦未載有成人形者,則置為乏不根之說也。一日傳聞裡中人發土,取枯簍根得一小兒形,面目髮鬢宛爾,一手掩胸,一手屈垂,兩足十指無不克肖。
朔雪寒, 2014
3
(頻伽精舍校刊)大藏經總目 - 第 220-224 卷
... 謂命餘不定如前說若不成就苦根彼定不成就三世五過去未來六三世五者謂女男苦憂未知當知過未六者謂五色命定成就過去 ... 命等八根及意樂喜捨根此以善根為一因謂異熟因此中無貪無膜無擬名因善根諸根不善彼根因不善根耶設根因不善根彼根不 ...
羅迦陵, 1913
4
活着不能没有爱
... 伯改不,二卿制,婴根 o 伯卖卿子、楼弃水好根摆子 o 帽小的为要水市了卿制家口以还 o 街给子、私路直女足到元了衣的头 _ ... 也,卿天亳嫁本品轿卿将母子整亳出血产迪子妇父, ,分将占 m ,阑大的夫生初冬分也 _ 业上惑伯亲之寒的月这企开不根皇放月 ...
何百源, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2011
5
翠微先生北征錄:
今入公使庫,而國用司之不根也。營田、力田之租,逃戶、絕戶之課,不入省司庫,而入公使庫矣。何國用司之不及也?新建房廊之錢,新填白地之錢,不入省司庫,而入公使庫矣。何國用司之不具也?錢會中半,祖宗之舊法也。近日之支散軍收兵、買軍須、百官 ...
華岳, ‎朔雪寒, 2014
6
四聖心源:
君相之火,下根癸水,肺氣斂之也。肺氣上逆,收令不行,君相升泄,而刑辛金,則生上熱。凡痞悶噯喘,吐衄痰嗽之證,皆緣肺氣不降。而肺氣不降之原,則生於胃,胃土逆升,濁氣填塞,故肺無下降之路。肺胃不降,君相升炎,火不根水,必生下寒。氣滯之證,其上宜涼, ...
黃元御, ‎朔雪寒, 2015
7
中國佛教文史探微 - 第 507 页
我們看唐代俗講從寺院正式的講經說法,漸至於「悅邀布施」,更至南宋明禁一些不根佛典的講經文91,這種演變的趨勢,與戲劇擺脫純粹佛教意涵,而走向三教九流的廣大人群,原因其實是一致的。(三)「釋教劇」本事當然以取材三藏經典,最名符其實,不過為了 ...
林伯謙, 2005
8
辨證錄:
而孰知陰脫之症,其陽不絕,補陽可以攝陰;陽孤之病,其陰已涸,補陰難以制陽。蓋陽生陰甚速,陰接陽甚遲,故脫陰留陽者,往往可援,孤陽無陰者,每每不救耳。雖然陰根於陽,補陽而陰可生,安在陽不根陰,而補陰即不能生陽乎。使強陽不倒之人,尚有一線之陰在, ...
陳士鐸, ‎朔雪寒, 2015
9
呻吟語:
而醉夢者又貿貿昏昏,若癡若病,華衣甘食而一無所用心,不尤可哀哉?是故學者貴好學,尤貴知學。天地萬物,其情無一毫不與吾身相干涉,其理無一毫不與吾身相發明。凡字不見經傳,語不根義理,君子不出諸口。古之君子病其無能也,學之;今之君子恥其無能 ...
呂坤, ‎朔雪寒, 2014
10
《柯岩文集》第六卷(报告文学;散文) - 第 381 页
磨破嘴皮求他们:宝贝,就不提根不根的,你多会一种语言,将来和中国交流,做生意...都受用不尽呀!可孩子要紧的是眼前,想不了那么远。于是,热心公益事业的太太先生们,在全美各地,就陆续办起了中文学校。 NevOrleans 的中文学校是其中相当有影响的 ...
柯岩, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2009

REFERENCE
« EDUCALINGO. 不根 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/bu-gen>. Feb 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on