Download the app
educalingo
Search

Meaning of "大辩不言" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 大辩不言 IN CHINESE

biànyán
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 大辩不言 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «大辩不言» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 大辩不言 in the Chinese dictionary

Argument: It is good for debate. Eloquent and debated people do not speak much to show themselves. 大辩不言 大辩:善于辩论。有口才、善于辩论的人,并不多说话以显示自己。

Click to see the original definition of «大辩不言» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 大辩不言

比例尺地图
笔如椽
便
大辩
大辩若讷
别名
别山
别山脉

CHINESE WORDS THAT END LIKE 大辩不言

不言
冰炭不言
坐树不言
奥林匹克格
小小不言
括囊不言
桃李不言
知无不言
知而不言
秘而不言
缄口不言
薄唇轻
钳口不言
闭口不言
隐忍不言

Synonyms and antonyms of 大辩不言 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «大辩不言» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 大辩不言

Find out the translation of 大辩不言 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 大辩不言 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «大辩不言» in Chinese.

Chinese

大辩不言
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Gran debate sin decir
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Great debate without saying
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

कहे बिना बड़ी बहस
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

جدلا كبيرا دون أن يقول
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Великий спор , не говоря
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Grande debate sem dizer
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

লার্জ আত্মরক্ষা
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Grand débat sans dire
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

mempertahankan diri besar
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Große Debatte sich von selbst,
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

言わずに大論争
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

말 없이 큰 논쟁
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Gedhe-dhiri nimbali
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Lớn cuộc tranh luận mà không nói
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

பெரிய வாதம்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

मोठ्या स्वत: ची संरक्षण
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Büyük kendini savunma
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Grande dibattito senza dire
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Wielka debata oczywistą,
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Великий суперечка , не кажучи
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Dezbatere mare fără a spune
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Μεγάλη συζήτηση αυτονόητο
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Groot debat sonder om te sê
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Stor debatt utan att säga
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Stor debatt uten å si
5 millions of speakers

Trends of use of 大辩不言

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «大辩不言»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «大辩不言» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 大辩不言

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «大辩不言»

Discover the use of 大辩不言 in the following bibliographical selection. Books relating to 大辩不言 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
莊周夢蝶: 莊子哲學 - 第 69 页
道是自適完滿的,存在的活動卻是常常溢出而多餘,為了要討論這個問題,莊子隨後就以「道辯仁廉勇」來說明,這些都是我們日常生活中常發生的意義情境,如果我們能夠保持在它們自身意義的純粹性 ... 夫大道不稱,大辯不言,大仁不仁,大廉不嗛,大勇不忮。
杜保瑞, 2015
2
莊子外雜篇硏究 - 第 62 页
夫大道不稱,大辫不言,大仁不仁,大廉不嗛,大勇不忮。道昭而不道,言辯而不及,仁常而不成,廉清而不信,勇忮而不成,五者圓而幾向方矣。故知止其所不知,至矣。孰知不 ... 此外再就本段內容加以考察,其所謂「大道不稱,大辯不言... ...」等,在文氣上也不像內篇 ...
劉榮賢, 2004
3
正名:中国人的逻辑:
... 而不可谓成乎?物与我无成也。是故滑疑之耀〔22〕,圣人之所图〔23〕也,为是不用而寓诸庸,此之谓“以明”。今且有言于此,不知其与是类乎?其与是不类乎? ... 夫大道不称〔33〕,大辩不言,大仁不仁,大廉不嗛〔34〕,大勇不忮〔35〕。道昭而不道,言辩而不及,仁常 ...
翟玉忠, 2015
4
梅堂述学
言本来是在任何有物存在的地方都可以说的,但它要跟随物的变化而时常改换话头,因而不能把它奉为典要。不能把应物而发的言视以为常,这是庄子发现言的 ... 所以《齐物论》第二章说:大道不称,大辩不言。......孰知不言之辩,不道之道?若有能知,此之谓 ...
李耀仙, ‎金生扬, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2015
5
莊子今註今譯(重校本)(上下冊):
九|天下沒有比秋天毫毛的末端更大的東西,而泰山卻是小的· ,沒有比天折的嬰兒更長壽的,而彭祖卻是短命的。天地和我並存,而萬物和我合為一體。既然合 ... 夫大道不稱,大辯不言,大仁不仁,大廉不賺,大勇不枝。道昭而不道,言辯而不及,仁常而不周,廉清而 ...
陳鼓應, 2012
6
莊子與解構主義 - 第 99 页
於是,〈齊物論〉作者乃要陳述「真知、大知」47的敘述應以何為準,而表現出語言、文字在擺除「小知」的使用方式為何。 ... 物論〉作者而言,乃存在著一個較具體的接近方式,我們可以由下面這段文字看到:「大道不稱、大辯不言、大仁不仁、大廉不嗛、大勇不忮; ...
歐崇敬, 2010
7
中華道藏 - 第 10 卷
〇榮曰:匠成萬物,大巧也。似不能為,若拙也。〇成疏:匠成萬物,爐錘群生,有大功巧而忘巧用,晦迹同凡,故若拙。《莊子》云:刻雕衆形而不為巧,是知工倕小巧也。大辯若訥。御注:不飾小説,故若訥也。〇御疏:合譬飾辭,結繩竄句,小辯也。行不言之教,辯雕萬物, ...
張繼禹, 2004
8
莊子思想的現代詮釋 - 第 96 页
悲夫,百家往而不反,必不合矣!後世之學者,不幸 ... 其二就是上段議論隱含的深意,當前的情勢乃百家往而不返,這是造成道術爲天下裂的主因。是不是有這麼一個 ... 〈天下) ,莊子對之以「夫大道不稱,大辯不言,大仁不仁,大廉不嗛,大勇不忮。道昭而不道,言辯而 ...
黃漢青, 2015
9
拼音名人故事丛书:庄子 - 第 75 页
dà zhixiánxián xiáozhiànjiàn dàYán Yán Yán 大知闲闲,小知间间;大言炎炎 XiàOYánzhān zhān 小言詹。 ... 各位用这个标准来判断自己身边的人和言论,能过滤掉不少糟粗。 fú dà dàO b 心 ChénC dà biàn b 心 Yán dà rén b 心夫大道不称,大辩不言, ...
李印, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2012
10
貞觀政要:
慎言語第二十二貞觀二年,太宗謂侍臣曰:「朕每日坐朝,欲出一言,即思此一言於百姓有利益否,所以不敢多言。」給事中兼知 ... 臣職當兼修起居注,不敢不盡愚直。 ... 臣聞皇天以無言為貴,聖人以不言為德,老子稱『大辯若訥』,莊生稱『至道無文』,此皆不欲煩也。
吳兢, ‎朔雪寒, 2014

REFERENCE
« EDUCALINGO. 大辩不言 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/da-bian-bu-yan>. Feb 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on