Download the app
educalingo
Search

Meaning of "姚佚" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 姚佚 IN CHINESE

yáo
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 姚佚 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «姚佚» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 姚佚 in the Chinese dictionary

Yao Lv frivolous debauchery. 姚佚 轻浮放荡。

Click to see the original definition of «姚佚» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 姚佚


丰佚
feng yi
久佚
jiu yi
乐佚
le yi
侵佚
qin yi
安佚
an yi
放佚
fang yi
放僻淫佚
fang pi yin yi
横佚
heng yi
残佚
can yi
沦佚
lun yi
荡佚
dang yi
虑佚
lu yi
讹佚
e yi
辑佚
ji yi
遁佚
dun yi
遏佚
e yi
饱佚
bao yi
骄佚
jiao yi
骄侈暴佚
jiao chi bao yi
骄奢淫佚
jiao she yin yi

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 姚佚

黄魏品
黄魏紫
水娟
文元
雪垠
依林

CHINESE WORDS THAT END LIKE 姚佚

Synonyms and antonyms of 姚佚 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «姚佚» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 姚佚

Find out the translation of 姚佚 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 姚佚 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «姚佚» in Chinese.

Chinese

姚佚
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Yao Yi
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Yao Yi
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

याओ यी
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

ياو يي
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Яо Yi
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Yao Yi
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

ইয়াও য়ি
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Yao Yi
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Yao Yi
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Yao Yi
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

八尾李
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

야오 이순신
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Yao Yi
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Yao Yi
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

யாவ் யீ
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

याओ यी
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Yao Yi
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Yao Yi
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Yao Yi
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Яо Yi
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Yao Yi
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Yao Yi
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Yao Yi
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Yao Yi
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Yao Yi
5 millions of speakers

Trends of use of 姚佚

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «姚佚»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «姚佚» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 姚佚

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «姚佚»

Discover the use of 姚佚 in the following bibliographical selection. Books relating to 姚佚 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
道家型知識分子論: 《莊子》的權力批判與文化更新 - 第 468 页
對《莊子》而言,若從人的情感表現狀態這一面,來觀察人的主體現象,就會發現它其實是一種情感狀態不斷轉換的變化之流,如所謂「喜怒哀樂,慮嘆變墊,姚佚啟態」。而這些情緒背後並沒有不變的托體來作為它們的起源地,它們只是如「樂出虛,蒸成菌」般,不斷 ...
賴錫三, 2013
2
莊子通莊子解 - 第 13 页
葡注皆以姚佚啟態四宇與上八者平列,共爲十一一情態;此極言知之所醸成,莓學術機變無窮之終始也。夫魂交而不知知之所自往,形開而不知知之所自態百出矣。姚佚,一作姚妷。樂出虛,無定。蒸成菌,無根。日夜相代乎前,而莫知其所萌。歎、變、愁,愁昔聶, ...
王夫之, 1984
3
徵实捣虛学步编 - 第 77 页
译为"时而浮躁,时而放纵,时而张狂,时而作态"。按"姚佚"连绵字,又作"妖冶"、"姚冶"、"窕冶"。《荀子,礼论》: "故其立文饰也,不至于窕冶。"然则"姚佚启态"即惺惺作态耳。《齐物论》又云: "旦暮得此,其所由以生乎? "陈译: "一旦恍悟到这种情态发生的道理,就可能 ...
杨逢彬, 2005
4
姜亮夫全集: 楚辭通故
《廣雅,釋詁》一、『姚锐好也』,亦一聲之轉,姚佚即娃妖,見王逸《天問》注。《左傳》隠二年作冶,奇衣婦飾。」姚冶即漢以後之妖冶,見《匕林賦》、《文賦》。字變則作妖野、妖蠱、姣冶,異體至姚佚即姚冶,《荀子,樂論》『樂姚冶以險,則民流慢鄙賤矣。』又『姚冶之容。
姜亮夫, ‎沈善洪, ‎胡廷武, 2002
5
楚辭通故 - 第 1 卷
《廣雅,釋詁》一、『姚蜕好也』,亦一聲之轉,姚佚即娌妖,見王逸《天問》注。《左傳》隱二年作冶,奇衣婦飾。」姚冶即漢以後之妖冶,見《上林賦》、《文賦》。字變則作妖野、妖蠱、姣冶,異體至姚佚即姚冶,《荀^ ,樂論》『樂姚冶以險,則民流慢鄙賤矣。』又『姚冶之容。
姜亮夫, 1999
6
还吾庄子(第三卷): 《逍遥游》《齐物论》新解
喜怒哀乐,虑叹变慹,姚佚启态;乐出虚,蒸成菌,日夜相代乎前,而莫知其所萌。“喜怒哀乐,虑叹变慹,姚佚启态”,是人的种种情态,也可以看作人的生活内容。《成疏》:“哀乐则重,喜怒则轻。故喜则心生欢悦,乐则形于舞忭;怒则当时憎恨,哀则举体悲号。虑则抑度 ...
沈善增, 2015
7
还吾庄子: 《逍遥游》《齐物论》新解
喜怒哀乐,虑叹变慹,姚佚启态;乐出虚,蒸成菌,日夜相代乎前,而莫知其所萌。“喜怒哀乐,虑叹变慹,姚佚启态”,是人的种种情态,也可以看作人的生活内容。《成疏》:“哀乐则重,喜怒则轻。故喜则心生欢悦,乐则形于舞忭;怒则当时憎恨,哀则举体悲号。虑则抑度 ...
沈善增, 2015
8
無求備齋莊子集成續編 - 第 42 卷 - 第 159 页
而變其不動之心^姚佚啓 1 成云。姚則輕浮.蹀 I 佚^ ^姚同^動止交^性愤农 1 皆天所仏以上霄 I 睏釋么佚昔逸^勅代反。 0 之 I 說^史篇以爲 I 易 I 春秋 I 楚師輕亂^說^忽 I 又同 I 安佚 I 方言。 I I 說. ^敎 I 玉亂開發^ 8 !廣 I 意^史記老子 I 正 I 恣態之容&諸字之 ...
嚴靈峯, 1974
9
民國叢書: 第1編 - 第 564 页
所以以虚爲心齊。德充符簏蹈:「以 18 爲不待其朕,其情不可得。他只從涫極方面說,全不從精極方面說,正是著宽此舆宰舆君之虛而非欲望之發出,必有所自發之根原,如相並立則不能相統率,故認爲必有具宰奥君。他於此具宰舆君又喜怒哀樂盧^熱姚佚 ...
《民國叢書》編輯委員會, 1989
10
虛己以游世: - 第 37 页
庄子这里所说的"大言"也不可能是他在其他地方所说的"至言" (《知北游》:三 7 七六五〉:无论是"大言"还是"小言"均是以通常的心智为基础的言;而"至言"则是超越于"大言"和"小言"之外的言,是无心之言。"喜怒哀乐,虑叹变热,姚佚启态;乐出虚,蒸成菌。日夜相 ...
韩林合, 2006

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «姚佚»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 姚佚 is used in the context of the following news items.
1
越南新娘的“中国年”
说起和丈夫姚佚凡的缘分,武氏闲直言要归功于网络。最初,两个人只是通过QQ偶尔聊聊天。“他给我的感觉就是老实,说话一点不花哨。”武氏闲说,渐渐地,她开始和 ... «泰州日报, Feb 14»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 姚佚 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/yao-yi-9>. May 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on