Download the app
educalingo
Search

Meaning of "遏佚" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 遏佚 IN CHINESE

play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 遏佚 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «遏佚» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 遏佚 in the Chinese dictionary

Containment cut off; loss. 遏佚 断绝;丧失。

Click to see the original definition of «遏佚» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 遏佚


丰佚
feng yi
久佚
jiu yi
乐佚
le yi
侵佚
qin yi
安佚
an yi
放佚
fang yi
放僻淫佚
fang pi yin yi
横佚
heng yi
残佚
can yi
沦佚
lun yi
荡佚
dang yi
虑佚
lu yi
讹佚
e yi
轻佚
qing yi
辑佚
ji yi
遁佚
dun yi
饱佚
bao yi
骄佚
jiao yi
骄侈暴佚
jiao chi bao yi
骄奢淫佚
jiao she yin yi

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 遏佚

云歌
云绕梁
云社
制政策

CHINESE WORDS THAT END LIKE 遏佚

Synonyms and antonyms of 遏佚 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «遏佚» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 遏佚

Find out the translation of 遏佚 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 遏佚 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «遏佚» in Chinese.

Chinese

遏佚
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

parada perdido
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Lost stop
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

खोया रोक
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

توقف خسر
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Забыли остановка
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

perdeu parada
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

স্টপ য়ি
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

perdu arrêt
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Stop Yi
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

verlor Anschlag
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ロスト停止
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

분실 정지
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Stop Yi
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

mất dừng
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

நிறுத்து யீ
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

यी थांबवा
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Dur Yi
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

perso arresto
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

utracone przystanek
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Забули зупинка
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

oprire a pierdut
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Ξεχάσατε στάση
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

verlore stop
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

förlorat stopp
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

mistet stopp
5 millions of speakers

Trends of use of 遏佚

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «遏佚»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «遏佚» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 遏佚

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «遏佚»

Discover the use of 遏佚 in the following bibliographical selection. Books relating to 遏佚 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
Shangshu hou'an
俄後嗣予藤大弗克恭土下遏佚前人光在家不知夭命不易天攤諶刀其墜 l ′“. E ′ __w 【' ‵ _ ′一「叭...」'扣 H 一′仰'鱷太‵葛— _ˋ 徐青渴 _ 隃砩毓濰曠._ 厂腓切曰邁'暘帆「惻^阪跚氏壬皮' ` . —傅日『君當是我之留我亦不敢安于上天之命故不敢不留 ...
王鳴盛, ‎Zwei Umschläge mit je sechs Heften ZALT, ‎Bibliothek Arthur von Rosthorn ZALT, 1800
2
高本漢書經注释 - 第 2 卷 - 第 40 页
所以我們判斷,很可能僞孔傳本原來也作「失」,今本裡的「佚」必然是後人誤增而成(並且一定是在 3 說所出,是此句最早的經文,我們沒有理由不采用它。另外,因爲僞孔傳把「遏佚」講成「絕失」,」字較「佚」更能與「遏」字構成互文;而「佚」字可能就是「失」字因爲 ...
Bernhard Karlgren, ‎陳舜政, 1970
3
尚書正讀
曾運乾 君^二二七周公誥命多褀語、如洛誥孺子其朋、孺子其朋、其往。無逸自是厥後立王、生則逸、生則逸。康誥又曰、夭不可信。我道惟寧王德延、天不庸釋于文王受命。我沖子、不使遏佚。克、能也。非克有正者、謙詞也。迪惟、語詞、猶下文言道惟也。
曾運乾, 1972
4
尚書正義(周書): - 第 2 卷 - 第 71 页
〇遏,於葛反。天命不易,天難諶,乃大不能恭承天地,絶失先王光大之道,我老在家,則不人光,在家不知。惟衆人共存在我後嗣子孫,若人在我後嗣子孫,大弗克恭上下,遏佚前遠念天之威,而勤 0 化於我民,使無過違之闕。^弗永遠念天威,越 0 我民罔尤違。言君不 ...
Anguo Kong, Mingchun Liao, Ming Chen, Yingda Kong, 2001
5
Guwen Shangshu zhuanyi
... 跡体咪歐`輝丈也 __ 〝、晨韋經音辨作震說文日楚亦咕文晨-一 _ 若係宏父定辟蚓女剛制于酒厥或誥日韋飲女勿佚可王伯淳 _ 膜瞳嘖丈志攷云漠八引此句作韋飲女無失〈啡.朱檢出何書君夷遏佚前八光王廿夯傅引書亦作失〝〝盡埶拘以歸于周予其殺.
段玉裁, ‎10 Hefte in einem Umschlag ZALT, ‎Bibliothek Arthur von Rosthorn ZALT, 1820
6
文史 - 第 86-89 期 - 第 37 页
郭沫若先生也説,可信《克殷解》爲"周初文字" 2 ,則史佚至晚當是活動於西周初年之人。他在其後的《左傳》、《 ... 《君奭》"遏佚前人光" ,僞孔傳"絶失先王光大之道" ;在它之前《漢書,王莽傳上》引《書》即《君奭》早已直接作"遏失前人光"。可見兩處之"佚"均爲"失" ...
新建設編輯部, 2009
7
郭店楚簡儒家佚籍四種釋析 - 第 172 页
君!已曰時我,我亦不敢寧于上帝命,弗永遠念天威,越我民:罔尤違,惟人在。^ ,並對宗族之人不能恪遵天命,承繼文王、武王之德,嚴厲批評說: "我後嗣子孫,大弗克恭上下,遏佚前人光在家:不知天命不易、天難諶,乃其墜命,弗克經歷嗣前人恭 明德。' , "有其亟而 ...
丁原植, 2000
8
尚书覈诂
作呵恭員則衛包所改 0 遏,濤囀:前止也達義與計絕員同 0 倡硎 _ 呵遏絕苗民局是也 0 佚,嚚`膊作門生八員 0 古佚 _ 失通用 0 ... 川 o 王莽傳引書呵我嗣事子孫大不克共上下鬥則鬥在員文在我後嗣子孫,大弗克共上下,遏佚前人光在家,尤,漫作義鬥謂畢也, ...
杨筠如, ‎黄怀信, 2005
9
春秋左氏傳舊注疏證續 - 第 3 卷 - 第 34 页
58 , ,「遏佚前人光。』 8 ^ ^ :作『遏失前人光。』『佚,失,借爲佚。言大人習于安佚,本不好學矣。惑于衆説,又曰可以無學,無學不害也。患從串聲,串吴閱生曰:「于王室之亂,悲憤之慨尤深,作者忠耿之懷所發也。」章太炎曰:「患,借爲貫,習也。失之惑心,又將謂無學不 ...
吴静安, ‎劉文淇, 2005
10
尚書 - 第 353 页
... 克有正,迪惟前人光施於我沖子?又曰 10 : 3 丁「么 V 4 ^巧^ \ 17^0 一》只±^一 XV 4 一/巧 0^、一 XV? V 一、只 3 廿命?弗克經歷?嗣前人,恭明德,在今。』口一、丄 X 17^0 .31 一厶. ^ 1 、厶 V 1/3 0^仄 X 厶口 1 /厶^ 4 一上下。,遏佚前人光在家^ ,不知天命 ...
錢宗武, ‎江灝, 2001

REFERENCE
« EDUCALINGO. 遏佚 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/e-yi-10>. Apr 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on