Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "नावेक" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF नावेक IN MARATHI


नावेक  [naveka]
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES नावेक MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «नावेक» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of नावेक in the Marathi dictionary

Narc-crevi (Poetry) momentarily; Some time; Amal; Little bit 'Grow in Pune. Not known. ' -Back 188 'King Dasak stabbed.' -Shanamahastya 116 [Boat + one] नावेक—क्रिवि. (काव्य.) क्षणभर; थोडा वेळ; अमंळ; थोडेसें. 'पुण्यातें म्हणे उगें । नावेक वेर्‍हीं ।' -भाए १८८. 'राजा नावेक स्थिरावला ।' -शनिमहात्म्य ११६. [नाव + एक]

Click to see the original definition of «नावेक» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH नावेक


MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE नावेक

नाव
नावकंड
नावगा
नाव
नावली
नाव
नावांजणी
नावाड्गा
नावाणणें
नावाणिगा
नावाणीक
नावाणें
नावाथणें
नावाथिला
नावानावा
नाव
नाव्हगंड
नाव्ही
ना
नाशकत

MARATHI WORDS THAT END LIKE नावेक

अजेक
अडेक
अतिरेक
अनेक
अन्वयव्यतिरेक
अफेक
अभिषेक
आणेक
उत्सेक
उद्रेक
एकबेक
एकमेक
एकेक
काडासेक
कित्येक
कोंतेक
ेक
ेक
ेक
ेक

Synonyms and antonyms of नावेक in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «नावेक» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF नावेक

Find out the translation of नावेक to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of नावेक from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «नावेक» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

Naveka
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

Naveka
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

naveka
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

Naveka
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

Naveka
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

Naveka
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

Naveka
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

naveka
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

Naveka
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

naveka
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Naveka
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

Naveka
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

Naveka
85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

naveka
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

Naveka
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

naveka
75 millions of speakers

Marathi

नावेक
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

naveka
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

Naveka
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

Naveka
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

Naveka
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

Naveka
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

Naveka
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

Naveka
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

Naveka
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

Naveka
5 millions of speakers

Trends of use of नावेक

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «नावेक»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «नावेक» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about नावेक

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «नावेक»

Discover the use of नावेक in the following bibliographical selection. Books relating to नावेक and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
Śrīcakradhara līḷā caritra
एसि ओलों वल फेडिलों : कोल वल गोली : अवधी स्काजने उसने बैसली ' गोसलयल अं उदास सरल ' पुल शिवे ना५ गोसाबी मुंफेसि नावेक पल स्वीकरिला : मग उप" स्वीकरिला : बाइसी जाशेगशेझागे ...
Mhāimbhaṭa, ‎Vishnu Bhikaji Kolte, 1982
2
Śrīamr̥tānubhavavivaraṇa
... गुरुमाउलीया सतिविले है नावेक अंक्तिजे सुतविले है कई सेखो स्वाज्जया जागविले है रवि सुखाचीच उषा || ४ || उषा नई हैं अनुभवजाठ | नावेक मज र्याई केले काशेठ है गुरूमाउलीकीद्वारोट है ...
Śivakalyāna, ‎Gaṅgādhara Devarāva Khānolakara, 1971
3
Līḷācaritra
३६५ पापबीनासनी आसन मग गोसावीं पापबीनासनासि बीजे केले : नावेक चौकी आसन जाले : चरणक्षाठाण जाले : रीठा, लाविला : बीडा जाला : मग गोसावीं बीजे केले : कपाटासि धार अवतीकीली ' धने ...
Mhāimbhaṭa, ‎Viṣṇu Bhikājī Kolate, 1978
4
Laṅkenta
त्यापूवी भी आपना द्वायाचित्रकाने का काई छार/चले पेतली होती मार आम्ही भारत सरकारकया नावेक दलाध्या जहधि रा भाता पाहरारगस जा/गी दुसंया जागतिक युद्धरत जर्मनीच्छा तु- स्वर्ण ...
Svāmīrāma, 1966
5
Santa Nāmadevāñcā sārtha cikitsaka gāthā
नावेक विम पम द्या आजणी । न तो गे धणी तोहि-ची ।। रा । देखिल, ने माय एनावश्यस्कार । नामया वार वेशिराजा। ये ।। ल/जायला जीव पर न लगे सोय गे माय, ले- हैं भी तो ले- १ नावेक तो नायक. ध तो १-१ ...
Nāmadeva, ‎M. S. Kanade, ‎Rā. Śã Nagarakara, 2005
6
The Mahâbhârata of Muktes'vara: (the great Marâthî poet of ...
६८ " रन्दोनिडपदाध्या पाती है नावेक अवल्लेकिती छो, है उभय दलों पडली गांठों है कौरव आणी पांचालमें ९९ ।। दोहीं सेन्यन्दिये मिलन । प्रलयसी मजिली बाणी, है शखधासंचिये खणाणी ।
Marathi Mukteshvar (poet), ‎Vāmana Dājī Oka, 1893
7
Sārtha Śrīekanāthī Bhāgavata
व्यंकट क्यातु अनिष्ट । सुदा सुकुमार वेल्हाल । चाले निश्चल हंसगती ।। ४९।। वसे बाघोनिया"" उदा । नावेक केले बोर । तेणे ते गगेदा । दिसे साकार इतरत्सी ।। ३५० ।। हात घारुट्वेंन ससियत्च८या ।
Ekanātha, ‎Kr̥shṇājī Nārāyaṇa Āṭhalye, ‎Rāmacandra Kr̥shṇa Kāmata, 1970
8
Vāmanspaṇḍitāñ Yathārthadīpikā
एटहवी संकल्पाचिये सजिवेसे | नावेक तिमिरेजती बुऔचे डोति | . म्हाशेनि अर्तहित परि झविले | स्र्णमेन्न ऐसे देखे. || तेधि संकल्पाची सारज जै लोपे | हैं अरर्वहितधि आहे स्वरूमें | का ...
Vinâyaka Râmacandra Karandīkara, 1963
9
Śrījñāneśvarī gūḍhārthadīpikā: Gītāśloka-ślokārtha, ... - व्हॉल्यूम 1
... शा |ई था क आविदपण कला | कृयासि प्रताप आगठा | म्हणऊनि जनमेजयाचे अवठीठा | दोष हरले || शा पैर अशोगे पाहती नावेक | रजा केश्रंरतिची रार आगापुक | गुणी ३ १ मि.! ७ई ७मिबैसंई सं!
Jñānadeva, ‎Bābājī Mahārāja Paṇḍita, 1960
10
Sārtha Śrijñāneśvarī: Śrīmadbhagavadagītecā mūḷa Saṃskr̥ta ...
... [हैच्छालेरालेचिद्धाती [द्वार्याकोचिजारा [टाऔमाच्छाटा] कोराहां आहे | दृरे आती बैतन्य माहे औरवेपाये | कंचे पथ रा ऐर |: यन्__INVALID_UNICHAR__ भयातव मेरा कपि | नावेक आगले तारे ...
Jñānadeva, ‎Ma. Śã Goḍabole, 1977

REFERENCE
« EDUCALINGO. नावेक [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/naveka>. Apr 2020 ».
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on