Download the app
educalingo
Search

Meaning of "臣工" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 臣工 IN CHINESE

chéngōng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 臣工 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «臣工» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.
臣工

bureaucracy

官僚

Official, also known as official. In the traditional East Asia is the government officials of official goods, compared to the non-grade government officials called officials, officials and officials of another important difference is that officials have a fixed salary, and officials are mostly cases (minority Exceptions, such as when Wang Anshi change, there is a pay for the central officials of the practice). From the origin of the Tang Dynasty in the industry, the majority of officials from the imperial examinations, and therefore engaged in practice from the officials there is a great difference between each other can not rise and fall, but only in the Yuan Dynasty to get officials into the pipeline. The people or subordinates called the official "adult", the son of the official known as the Yanei, "continued governance through the long compilation" Volume 18 Taiping rejuvenating the country in March did not say: "Luo has ten Yanei, especially "Kong Pingzhong" honing new theory "Volume 4 said," or to Ya for the homes. " In the history of China, most of the time, official position regardless of the central or local officials, a total of nine products, a product status of the highest salary, the lowest nine products. In addition, after the Song Dynasty, there are many kinds of officials, only to reward people and not effective. ... ,也稱官員。在傳統東亞是指有官品的政府人員,相較於沒有品秩的政府人員稱作吏,官和吏的另一個重要的分別是官有固定的薪水,而吏則大多情況下沒有(少數例外,如在王安石變法時,有發薪給中央的吏的作法)。 從出身來看在唐代中業以後,官員大多數出自於科舉,因此與以從事實務起家的吏之間有極大的差異,彼此之間不能昇降,而僅僅在元朝有讓吏昇作官的管道。百姓或下属都称官长为“大人”,官员的儿子被稱為衙内,《续资治通鉴长编》卷18太平兴国二年三月癸未条说:“洛下有十衙内,尤放恣。”孔平仲《珩璜新论》卷4说,“或以衙为廨舍”。 在中國歷史上大多時期,官位不論中央或地方官,一共分作九品,一品地位薪俸最高,九品最低。此外宋朝之後,有很多種官,僅是用來酬庸人物而不具有實效的。...

Definition of 臣工 in the Chinese dictionary

Chen Gongqun officials. 臣工 群臣百官。
Click to see the original definition of «臣工» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 臣工


八级工
ba ji gong
兵工
bing gong
包工
bao gong
包身工
bao shen gong
半工
ban gong
卜工
bo gong
卜相工
bo xiang gong
变工
bian gong
安吉堡的磨工
an ji bao de mo gong
安源路矿工人大罢工
an yuan lu kuang gong ren da ba gong
帮工
bang gong
拨工
bo gong
槽壁法施工
cao bi fa shi gong
百工
bai gong
碑工
bei gong
笔工
bi gong
罢工
ba gong
背工
bei gong
蚕工
can gong
采工
cai gong

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 臣工

门如市
使

CHINESE WORDS THAT END LIKE 臣工

打短
打长
挡车

Synonyms and antonyms of 臣工 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «臣工» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 臣工

Find out the translation of 臣工 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 臣工 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «臣工» in Chinese.

Chinese

臣工
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

trabajadores Chen
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Chen workers
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

चेन कार्यकर्ताओं
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

عمال تشن
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Чэнь работники
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

trabalhadores Chen
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

চেন শ্রমিকদের
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

travailleurs Chen
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

pekerja Chen
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Chen Arbeiter
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

陳労働者
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

첸 노동자
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

buruh Chen
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Chen nhân
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

சென் தொழிலாளர்கள்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

चेन कामगार
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Chen işçiler
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

lavoratori Chen
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

pracownicy Chen
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Чень працівники
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

lucrătorilor Chen
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Τσεν εργαζομένων
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Chen werkers
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

chen arbetare
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Chen arbeidere
5 millions of speakers

Trends of use of 臣工

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «臣工»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «臣工» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 臣工

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «臣工»

Discover the use of 臣工 in the following bibliographical selection. Books relating to 臣工 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
詩經:
上帝是皇。自彼成康,奄有四方,斤斤其明。鐘鼓喤喤,磬筦將將,降福穰穰。降福簡簡,威儀反反。既醉既飽,福祿來反。清廟之什.思文思文后稷,克配彼天。立我烝民,莫匪爾極。貽我來牟,帝命率育,無此疆爾界,陳常于時夏。臣工之什.臣工嗟嗟臣工,敬爾在公。
周朝人民, 2015
2
咸豐事典: 清史事典9 - 第 25 页
任賢去邪,是人君首務 0 咸豐皇帝御極之初'深慨於「方今天下因循廢墮,可謂極矣。吏治日壞,人心日澆,是朕之過。然獸替可否'匡朕不逮'則二、三犬臣之職也。」身為大臣,輔弼人君,理當恪盡厥職。咸豐皇帝罷斥穆彰阿、耆英後'期勉內外臣工'整飭吏治'不可 ...
莊吉發, 2008
3
毛詩故訓傳: 三十卷
四合康柴也房具缓鲤缚缩链艾模也灭恃斡蜗稼帅其之春亦又何求如何靳合於皇求牟府受质明叨昭上帝筵用康年命我呆人房乃线缔奄截链艾搓差臣工散葡在公王麓葡成求吞求茹搓搓仟介锥医工莆疾助祭遣於廓也臣工一章十五句臣工之什十篇十章鼻百六 ...
段玉裁, 1821
4
雍正寫真
雍正對大臣的賞罰是公正嚴明的;但是變化得太快,很多臣工正陶醉在皇蒂的激情硃批文字中,不久就被罵得不成人樣,簡直是「翻臉如翻書」,又快又卒常 o 這些也是多年以來大家對雍正不滿或不齒的. ,不過,雍正篇了解中外政情,馬統治天下,他不能不對 ...
陳捷先, 2001
5
清宮十三朝演義:
於是內外臣工,多主變法自強,乃決意先行裁汰冗員,立大小學堂,改武科制度等,已審定試辦施行。無如舊日臣工,堅以墨守舊制,擯除新法為目標,眾口呶呶,莫衷一是,遂有新舊制度之紛爭!然時今日,內而政治不修,外則虎視鷹瞵,俟隙輒進,苟不謀自強,將何以 ...
朔雪寒, 2014
6
古今: (二) - 第 663 页
宮中畫畫來源多據初編上論說:『臣工先後經進書畫覽傳入御府者往往有可觀覽 o 』續編序文上說:『自乙丑至今癸丑凡四十八年之間,每遇慈宮大慶朝廷盛典,臣工所獻古今書畫之類,不知凡幾 o 』三編上論中也說:『股自丙辰受璽以來,幾暇惟以翰墨為事 o ...
朱樸 等, 2015
7
雍正事典: 清史事典5 - 第 29 页
康熙皇帝親政以後'馬欲周知施政得失,地方利弊'於是命京外臣工'於題本、奏本外'男准使用奏摺'逕達御前。奏摺制度是一種密奏制度,也是皇帝和相關人員之間所建立的單線書面聯絜'臣工凡有間見,必須繕摺密奏'康熙皇帝披覽奏摺'親書諭旨'一字不假手 ...
莊吉發, 2005
8
毛詩攷證: 4卷 - 第 6-10 卷 - 第 267 页
將後者以淸廟之化繁一 1 一象^ 2 ^一夏较謖武志:一一一篇於前^ ^臣工為次什之首其寶臣工一冗^我將之後也烈文岸曰^侯助祭臣工^亦曰諸侯助^、^指我將祀丈王: ^興堂而言此不言明堂之事伹陳天^ 11 兀 0 浙穀^諸僕,躬霧田之耱隹恐. ^之失晚元日肅榖 ...
莊述祖, 1809
9
大唐遗梦(上卷):
满山遍野的珠翠罗绮令众臣工窃窃讥笑,实在不伦不类。封禅者,乃帝王受天命、告成功之举,怎可由妇人密赞?致使日后女主称帝,社稷危殆。如今自己受命于天,励精求治十余年,终于四海升平,百蛮臣伏,可以告慰天地祖先了。上一年,张说首倡封禅之议,自那 ...
廖小勉, 2014
10
不畏強權的歷史人物:
天下之人不直陛下久矣,內外臣工之所知也。知之,不可謂愚。《詩》去:「衰職有闕,惟仲山甫補之。」今日所賴以弼棐匡救,格非而歸之正,諸臣責也。夫聖人豈絕無過舉哉?古者設官,亮采惠疇足矣,不必責之以諫。保氏掌諫王惡,不必設也。木繩金礪,聖賢不必言 ...
右灰編輯部, 2006

10 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «臣工»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 臣工 is used in the context of the following news items.
1
《石渠宝笈》:排队6小时进故宫看画值吗?值!
乾隆收到唐代韩滉的《五牛图》后,谕令蒋溥等词臣题诗、唱和。此后,蒋溥就进献 ... 但乾隆默许甚至是赞同进献书画,臣工就以各种名目积极收集、进贡。 清代有严格、 ... «中华网, Sep 15»
2
《马关条约》后联俄迷梦一场空
深盼皇上振励于上,内外臣工齐心协力,及早变法求才,自强克敌,天下幸甚。” 条约签订三个月后,李鸿章在给著名的儒家基督徒李提摩太口译的名著《泰西新史揽要》 ... «新浪网, Sep 15»
3
《石渠宝笈》“主编”兼“校对”系乾隆、嘉庆
在目前留存的《石渠宝笈》初、续编和三编中,仅仅留下了参与编写、校对的臣工的 ... 乾隆九年十一月十三日谨奏,臣等办理《石渠宝笈》,所有乾清宫、重华宫、养心殿三 ... «中国新闻网, Sep 15»
4
广东名臣:最优洗护,舍我其谁
提起本土洗护品牌,那就不得不提洗护界标杆“名臣健康用品股份有限公司”(原名 ... 名牌之路,臣工之筑”,正是有了社会各界人士对我们名臣健康用品股份有限公司 ... «中国新闻网-河北分社, Aug 15»
5
道光整顿陋规的失败
幸而内外臣工知其不可,而肯据实驳正,若皆缄默不言,听其舛误,其失可胜言乎。” 道光皇帝于是立刻收回成命,下令立即停止查办陋规。当然,这个弯子转得太快, ... «新浪网, Aug 15»
6
原标题:康熙以身作则厉行节约:毡毯用30年妃嫔不坐轿
此言虽有炫耀之意,但不能否认,他在努力为臣工做出节俭的榜样。 雍正三年(1725),雍正帝召集王公大臣,向他们展示康熙帝生前在乾清宫东、西暖阁所用的毡毯。 «央视国际, Aug 15»
7
浅谈明代的“派驻机构”
于是老内侍轻轻摆了摆手,殿门口的小太监慌忙清了清嗓子,朗声道:“宣内外臣工觐见。” 这是明朝正统十四年的秋天,他是朱祁钰,在历史上,他将会有个更响亮的 ... «人民网, May 15»
8
大秦宣太后:芈氏传奇
到了宫门外时,文武大臣早已在那里候着了,在众臣工的后面则是惠文后及后宫嫔妃、众公子们等。芈氏下车时,惠文后走了上来,亲切地扶了芈氏的手,搀着她下车, ... «搜狐, May 15»
9
大冬天戴凉帽,真是不把皇帝当土豪(图)
所以我们在电视剧中看到的,比如说大冬天的皇帝戴个薄薄的瓜皮帽,大夏天皇帝头上捂个暖帽,皇帝戴暖帽臣工戴凉帽,臣工戴凉帽皇帝戴暖帽,都是错的,是真实 ... «搜狐, Feb 15»
10
康熙为何被称为“爱银皇帝”
此言虽有炫耀之意,但不能否认,他在努力为臣工做出节俭的榜样。 ... 如康熙四十八年朝鲜使臣返国后向国王报告中说,康熙帝“贪爱财宝,国人皆称曰爱银皇帝”。 «新浪网, Jan 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 臣工 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/chen-gong>. May 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on