Download the app
educalingo
Search

Meaning of "根力" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 根力 IN CHINESE

gēn
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 根力 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «根力» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 根力 in the Chinese dictionary

Root force Buddhist language. Refers to five and five forces. 根力 佛教语。指五根与五力。

Click to see the original definition of «根力» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 根力


兵力
bing li
半劳动力
ban lao dong li
安培力
an pei li
并力
bing li
必力
bi li
敝力
bi li
暴力
bao li
比推力
bi tui li
比权量力
bi quan liang li
毕力
bi li
熬心费力
ao xin fei li
爆发力
bao fa li
爱力
ai li
爱日惜力
ai ri xi li
病力
bing li
笔力
bi li
臂力
bi li
表面张力
biao mian zhang li
败力
bai li
辨别力
bian bie li

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 根力

据地
据互
据盘互
据与条件
牢蒂固
连株拔
连株逮
瘤菌

CHINESE WORDS THAT END LIKE 根力

不可抗
不自量
不费吹灰之
不遗余
不遗馀
吃奶气
残年余
苍白无

Synonyms and antonyms of 根力 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «根力» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 根力

Find out the translation of 根力 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 根力 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «根力» in Chinese.

Chinese

根力
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

fuerza de la raíz
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Root force
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

रूट बल
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

قوة الجذر
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Корень силы
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

força Root
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

রুট বাহিনী
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

force de racine
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

kuasa akar
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Wurzelkraft
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ルート力
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

루트 힘
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

pasukan ROOT
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

lực gốc
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

ரூட் படை
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

रूट शक्ती
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Kök kuvveti
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

forza Root
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

siła korzeni
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

корінь сили
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

forță rădăcină
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

δύναμη root
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

wortel van krag
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

root kraft
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

root kraft
5 millions of speakers

Trends of use of 根力

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «根力»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «根力» in the different countries.

FREQUENCY OF USE OF THE TERM «根力» OVER TIME

The graph expresses the annual evolution of the frequency of use of the word «根力» during the past 500 years. Its implementation is based on analysing how often the term «根力» appears in digitalised printed sources in Chinese between the year 1500 and the present day.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 根力

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «根力»

Discover the use of 根力 in the following bibliographical selection. Books relating to 根力 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
CBETA【趙城金藏】A120n1565 瑜伽師地論義演:
演曰後辯之中文分為九隣次相望二句對明有九差別一處力業力對文分為二先徵後辯此先徵云處力業力何差別耶。 ... 演曰三定力根力對文復為二初明定力後明根力依定了知信等差別名為定力知根品類差別不同名為根力二俱知根力無差別前由依定後則 ...
大安國寺沙門清素述, 2014
2
大智度論:
知根。知已根在九地。三根緣四諦。六想相應。未知欲知根。三根因。知根。二根因。知已根。但知已根因。未知欲知根次第。 ... 或生知已根。如是等。以阿毘曇門廣分別說。復次。未知欲知根名諸法實相。未知欲知故。生信等五根。是五根力故。能得諸法實相 ...
本來無一物, 2015
3
大寶積經:
以念根力而不失壞。即以此法而為念根。舍利子。云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多定根。所謂諸法由念根力所不失壞。即彼諸法以定根故攝住一緣故名定根。舍利子。云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多慧根。所謂諸法由定根故。攝住一緣。
本來無一物, 2015
4
資料與數值分析: - 第 181 页
運用複數函數書寫方程式,以牛頓法解下列方程式的所有實根及複數根,複數的起始值自行決定。(1)/(2)^24-3.123 + 2.172+1.12 + 5.2 。( ^ / (力^ 323 + 3^—82-1 。(^)/^)^ 0.57-102 。^)/^)^ 2.6^-1 。(力/ 2 ^ ^化― 1 (第一個最小的正實根及複數根)。
謝德榮, 2002
5
三乘唯識--如來藏系經律彙編 - 第 749 页
迦葉菩薩白佛言:「世尊根力,足故能知一切眾生上中下根- ,現在世眾生諸根,亦知末來眾生諸根,如足眾生於佛滅後作如是說:如來畢克入於涅繫,或不畢竟入於涅繫;或說有我,或說無我;或有中陰,或無中陰;或說有退,或說無退;或吉如來身是有為口如來身足 ...
台北市佛教正覺同修會, 1999
6
D8859 楞嚴妙指 (10卷)
為緣生眼識眼識無間生分別意識由此分別意識於可愛色色將生染著於不可愛色色將生憎惡即由如是念增上力能防護此非理 ... 力所攝根力儀當知墮在離欲地攝)按流漏即今流逸見道分名聚緣內搖趣外奔逸修道分名浮根四塵流逸奔色及與觸法密護根門 ...
明釋弘演撰, 2014
7
超大规模集成电路设计方法学导论 - 第 416 页
性、可鋸程力各芙触友器( JK , SE 、, T , D )芙型的輸出笛拘。 ... 国中管脚 1 一 9 和 11 力輸人端,管脚 12 ~ 19 力愉出端,但其中的 13 一 18 端,在輸出緩沖器処干反相肘通辻反債銭連接也可作 ... 毎介輸人袈沖器有荊介輸出端,其中一根力"真" ,男一根ガ。
杨之廉, ‎申明, 1999
8
大寶積經:
諸有情根,如來如實一切了知,住如是相、如是方便、如是信解、如是本因、如是所緣、如是等流、如是究竟。舍利子!如來種種根智不可思議,無邊無際與虛空等,若有欲求如來諸根智力邊際者,不異有人求虛空際。諸菩薩摩訶薩,聞是根力如虛空已,信受諦奉, ...
唐三藏法師菩提流志奉詔譯, 2015
9
王安憶的小說及其敘事美學 - 第 113 页
其具機理論的提出,足在 1984 年 12 月,《上海文學》雜誌社發起的西湖「杭州會議」結束後,先由韓少功所率先發表的《文學的「根 J > "、李伉育《埋一埋我們「根力佇、阿城《文化制約著人類》"、鄭義《跨越文化斷裂帶》口、鄭萬隆《我的根》。等文章引起文學界 ...
黃淑祺, 2005
10
大般涅槃經:
故名如來知諸根力。善男子。我若當於如是等義作定說者。則不得稱我為如來具知。善男子。有智之人當知香象所負非驢所勝。一切眾生所行無量。是故如來種種為說無量之法。何以故。眾生多有諸煩惱故。若使如來說於一行。不名如來具足成就知諸 ...
本來無一物, 2015

2 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «根力»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 根力 is used in the context of the following news items.
1
喜获政策红包根力多逆势三天暴涨34%
在此背景下,做市股根力多(831067)却连续三日大涨,三日累计涨幅达33.84%,累计交易额达345.88万元。要知道,此前一周,根力多的累计交易额尚不足100万元。 «中国证券网, Aug 15»
2
梅根·福克斯爱“龟蜜”
身为原版漫画铁杆粉丝的梅根力挺她的“龟蜜”们,认为他们甚至比变形金刚更酷。 ... 在昨天的见面会上,一身黑色短裙亮相的梅根·福克斯性感甜美,她称赞北京的 ... «京华网, Oct 14»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 根力 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/gen-li>. Apr 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on