Download the app
educalingo
Search

Meaning of "金兰友" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 金兰友 IN CHINESE

lányǒu
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 金兰友 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «金兰友» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 金兰友 in the Chinese dictionary

Jinlan You said congenial friend. Beyond the Southern Dynasties beam Liu Xiaobiao "Canton must pay respect" s "since the arm of the British o friends. 金兰友 谓情意相投的朋友。语出南朝梁刘孝标《广绝交论》s"自昔把臂之英o金兰之友。"

Click to see the original definition of «金兰友» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 金兰友

魁星
金兰
金兰簿
金兰
金兰
金兰
金兰契友
金兰
金兰小谱
金兰之交
金兰之契
金兰之友
莲步
莲花
莲花炬

CHINESE WORDS THAT END LIKE 金兰友

不请之
串亲访
出入相
北窗之
北郭十
奔走之

Synonyms and antonyms of 金兰友 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «金兰友» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 金兰友

Find out the translation of 金兰友 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 金兰友 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «金兰友» in Chinese.

Chinese

金兰友
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Jinlan Usted
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Jinlan You
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

Jinlan आप
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

Jinlan أنت
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Цзиньлань Вы
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Você Jinlan
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

জীন Lanyou
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Vous Jinlan
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Jin Lanyou
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Jinlan Sie
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

Jinlanあなた
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

Jinlan 당신
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Jin Lanyou
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Jinlan Bạn
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

ஜின் Lanyou
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

जीन Lanyou
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Jin Lanyou
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

È Jinlan
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Jinlan się
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Цзіньлань Ви
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Ai Jinlan
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Μπορείτε Jinlan
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Jy Jinlan
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Jinlan Du
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Jinlan Du
5 millions of speakers

Trends of use of 金兰友

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «金兰友»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «金兰友» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 金兰友

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «金兰友»

Discover the use of 金兰友 in the following bibliographical selection. Books relating to 金兰友 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
清稗類鈔: - 第 1 卷
女工之感情既日洽,遂有擇其平日素相得者,結為金蘭之契,其數僅為二,情同伉儷,後傭婦多效之,浸假而大家閨秀亦相率效尤,乃成風氣矣。其契約成立之 ... 及歸寧後,其金蘭必親自相驗,若束縛之物稍有移動,是為失節,群皆恥之,女必受辱不堪。故順德常有 ...
朔雪寒, ‎徐珂, 2015
2
多功能分類成語典 - 第 75 页
大意是說:朋友間若是同心,其心將如鋒利的刀刃一樣,連堅硬的金石都可以切斷,而且兩人同心所說出來的言語,味道就如蘭花一樣的芳香。用法形容朋友的交情甚篤,情意契合。範例歷史上,金蘭之交的故事都為世人津津樂道。提示「金蘭之交」也作「金蘭友 ...
許晉彰, ‎邱啟聖, 2014
3
全唐诗典故辞典 - 第 2 卷 - 第 1263 页
(孟郊《劝友》 4195 〉这里以金兰指至交。 0 况我有金兰,忽尔为胡越。(孟郊《春夜忆萧子真》 4237 〉这里以金兰指对萧氏的友情。 0 分定金兰契,言通药石规。(白居易《代书诗一百韵寄微之》 4824 〉作者以"金兰契"形容自己和元糠友谊深厚。參忽忆金兰友, ...
范之麟, ‎吴庚舜, ‎袁小眉, 1989
4
金蘭筏:
想了一會道:「有了,我聞得《易經》上說,朋友相與,有金蘭之契,我此社原是為朋友立的,就叫做金蘭杜便了。」可郎贊道:「好一個金蘭社!名字甚是好聽。只是還要做一啟傳出才好。」田公子是個有才的人,因說道:「這個不難。斟酒來!我一面飲,一面做便了。
朔雪寒, 2014
5
傳世藏書: 清稗类钞(1) - 第 784 页
金兰友亦在焉。临过门之夕,嫁者必以带束缚,其状若尸之将入殓者,复饱食以白果等物,使小便非常收缩。及归宁后,其金兰友必亲自相验,若束缚之物稍有移动,是为失节,群皆耻之,女必受辱不堪。故顺德常有娶妻数年,多不识其妻面貌者。岁遇翁姑寿辰, ...
熊月之, ‎钱杭, 1995
6
粵曲詞中詞初集(增訂版): - 第 164 页
164 (二)「金蘭契友」解作情投意合或結把兄弟。明人小說《西湖二集》第二十一卷「那陝中一個從事官,與許貞是金蘭契友。」(三)「金蘭厚契」,結拜兄弟間的深厚情誼。明人小說《警世陰陽夢》第一卷:「我們不比尋常泛交,要學古人金蘭厚契,雷陳(東漢時雷義與 ...
張文(漁客), 2015
7
語文縱橫──文.思.意: - 第 100 页
任昉出氣,寫了這篇名作。文章的最後說:「自昔把臂之英,金蘭之友,曾無羊舌下泣之仁,寧慕郈成分宅之德。」金蘭之友,從此不脛而走。羊舌是春秋時晉國人羊舌肸,字叔向,他得到司馬侯汝叔齊的推薦,做了晉悼公的太子的老師,這太子即位後,是為晉平公。
劉燕萍 鄭滋斌, 2014
8
中国古代丑史 - 第 1032 页
彼女子既有金兰契,遂共约不适人,后迫于父母之命,强为结婚,乃演成不落家之怪剧。不落家者,即云女子已嫁,不愿归男家也。金兰契之风,以顺德为最盛,故不落家之风亦以顺德为独多。女子嫁期有日,必召集一群女子,作秦庭七曰之哭,如丧考妣,其金兰友亦在 ...
吴德慧, 2002
9
中国古代女子全书 - 第 6 卷 - 第 296 页
作泰爽七日之哭,如丧考批 2 ,其金兰友亦在焉。临过门之夕,嫁者必以带東筹,其状若尸之将入殓者,复饱食以白果等物,使小便非常收 0 。及归宁看,其金兰友必亲自相膽,若束路之物稍有移动,是为失节,群皆纨之,女必受辱不港。敢霸德常有娶妻数年多不识其 ...
李振林, ‎马凯, 2003
10
中国文化精华全集 - 第 15 卷 - 第 489 页
扇纂女子之金兰契金兰契俗名"夸相知" ,又名"识朋友"。其俗不知始于何 ... 女工之感枯进日洽,故有择其平日素相得之一人,结为金兰之契,其数仅为二。情同优佰,后佣妇 ... 者必被带束缚,其状若死尸 作秦庭七日之哭,如丧考批,其金兰友亦在焉。临过门之夕, ...
王书良, 1992

REFERENCE
« EDUCALINGO. 金兰友 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/jin-lan-you>. Mar 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on