Chinese words and Expressions

| 超拔 | 超拜 | 超编 | 超补 | 超步 | 超产 | 超常 | 超超 | 超超玄著 | 超超玄着 | 超超玄箸 | 超车 | 超辰 | 超尘 | 超尘拔俗 | 超尘出俗 | 超尘逐电 | 超乘 | 超程 | 超出 | 超除 | 超次 | 超达 | 超大规模集成电路 | 超导 | 超导磁体 | 超导体 | 超登 | 超等 | 超低温 | 超洞 | 超度 | 超度众生 | 超渡 | 超短波 | 超短裤 | 超短裙 | 超额 | 超额累进税 | 超额剩余价值 | 超凡 | 超凡出世 | 超凡入圣 | 超凡脱俗 | 超放 | 超高频 | 超高压 | 超格 | 超古冠今 | 超光 | 超过 | 超烘 | 超乎寻常 | 超忽 | 超换 | 超豁 | 超迹 | 超籍 | 超级 | 超级大国 | 超级市场 | 超假 | 超荐 | 超阶 | 超阶越次 | 超捷 | 超今冠古 | 超今绝古 | 超今越古 | 超进 | 超警 | 超救 | 超距 | 超绝尘寰 | 超绝非凡 | 超峻 | 超俊 | 超空 | 超旷 | 超阔 | 超朗 | 超类绝伦 | 超离 | 超辽 | 超龄 | 超凌 | 超伦 | 超伦轶群 | 超迈 | 超迈绝伦 | 超妙 | 超期服役 | 超奇 | 超迁 | 超前绝后 | 超前消费 | 超前轶后 | 超群 | 超群拔类 | 超群拔萃 | 超群出众 | 超群绝伦 | 超群越辈 | 超群轶类 | 超然 | 超然避世 | 超然不群 | 超然独处 | 超然独立 | 超然绝俗 | 超然迈伦 | 超然物外 | 超然象外 | 超然远举 | 超然远引 | 超然自得 | 超然自逸 | 超然自引 | 超人 | 超神入化 | 超声波 | 超声速飞机 | 超声速飞行 | 超生 | 超升 | 超胜 | 超石 | 超世 | 超世拔俗 | 超世绝伦 | 超世绝俗 | 超世之才 | 超世之功 | 超市 | 超手回廊 | 超手游廊 | 超授 | 超殊 | 超俗 | 超俗绝世 | 超特 | 超腾 | 超突 | 超脱 | 超外差 | 超伍 | 超物 | 超悟 | 超现实主义画派 | 超新星 | 超星系团 | 超形 | 超雪 | 超雅 | 超言 | 超氧化物 | 超摇 | 超遥 | 超野 | 超以象外 | 超逸 | 超逸绝尘 | 超逸绝伦 | 超诣 | 超异 | 超影 | 超颖 | 超用 | 超幽 | 超逾 | 超员 | 超远 | 超越 | 超越方程 | 超越函数 | 超越数 | 超跃 | 超载 | 超增补廪 | 超支 | 超重 | 超重元素 | 超转 | 超卓 | 超着 | 超自动化船 | 超自然 | 超走 | 超足 | 超陟 | 超摅 | 超擢 | 超邈 | 超骧 | 超轶 | 超轶绝尘 | 超踔 | 超躐 | 超隽
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on