Download the app
educalingo
Search

Meaning of "谗疾" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 谗疾 IN CHINESE

chán
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 谗疾 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «谗疾» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 谗疾 in the Chinese dictionary

谗 Ji see "谗 jealous." 谗疾 见"谗嫉"。

Click to see the original definition of «谗疾» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 谗疾


不徐不疾
bu xu bu ji
产疾
chan ji
伯牛之疾
bo niu zhi ji
便疾
bian ji
唱叫扬疾
chang jiao yang ji
常疾
chang ji
抱疾
bao ji
暗疾
an ji
暴疾
bao ji
残疾
can ji
沉疴宿疾
chen ke su ji
畅叫扬疾
chang jiao yang ji
病疾
bing ji
百疾
bai ji
缠疾
chan ji
被疾
bei ji
逼疾
bi ji
采薪之疾
cai xin zhi ji
长卿疾
zhang qing ji
阿米巴痢疾
a mi ba li ji

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 谗疾

CHINESE WORDS THAT END LIKE 谗疾

出丑扬
吊死问
疮疥之
程姬之

Synonyms and antonyms of 谗疾 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «谗疾» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 谗疾

Find out the translation of 谗疾 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 谗疾 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «谗疾» in Chinese.

Chinese

谗疾
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

enfermedad calumnia
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Slander disease
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

बदनामी रोग
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

مرض القذف
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Клевета болезнь
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

doença calúnia
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

স্লেন্ডার রোগ
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

maladie de calomnie
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

penyakit fitnah
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Verleumdung Krankheit
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

中傷病
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

비방 질환
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

penyakit pitenah
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

bệnh vu khống
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

அவதூறு நோய்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

निंदा रोग
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

İftira hastalığı
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

malattia calunnia
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

choroba oszczerstwo
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

наклеп хвороба
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

boală calomnie
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Η συκοφαντία ασθένεια
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

laster siekte
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

förtal sjukdom
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

bakvaskelse sykdom
5 millions of speakers

Trends of use of 谗疾

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «谗疾»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «谗疾» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 谗疾

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «谗疾»

Discover the use of 谗疾 in the following bibliographical selection. Books relating to 谗疾 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
北史:
又作刺讒疾嬖幸詩二首曰:巧佞巧佞,讒言興兮。營營習習,似青蠅兮。以白為黑,在汝口兮。汝非蝮蠆,毒何厚兮?巧巧佞佞,一何工矣。司間司忿,言必從矣。朋黨噂,自相同矣。浸潤之譖,傾人墉矣。成人之美,君子貴焉。攻人之惡,君子恥焉。汝何人斯,譖毀日繁?
李延壽, 2015
2
新出楚簡試論 - 第 289 页
朁"為銳,則"朁"亦當訓疾。... ...《淮南,本經》云: "兵莫僭於志,而莫邪為下。"高誘注: "僭,猶利也。"《墨子,明鬼》云: "若此之僭邀。"是"懵"有疾速之義,故曰利曰銳'。李富孫也說:案《子夏傳》"簪"訓"疾" (王弼同) ,鄭義相同。《釋詁》:萣,速也。《釋文》云:本或作走。
廖名春, 2001
3
尚書正義(虞夏周書): - 第 1 卷 - 第 32 页
納言」不納於下,「朕命」有出此官主聽下言納於上,故以「納言」爲名。亦主受上言宣出王命,如王咽喉口舌,故納言爲「喉舌之官」也。信」〇正義曰:詩美仲山甫爲王之喉舌。喉舌者,爲讒也,「動驚我衆」,欲遏止之。〇傳「納言」至「以善,故言「我疾讒説絶君子之行」 ...
Anguo Kong, Mingchun Liao, Ming Chen, Yingda Kong, 2001
4
春秋左傳正義(昭公): - 第 37 页
丕 0 「丰」,阮校:「^同,纂 8 本、閩、監、毛本作 0 「甘讒」,孫校:「 8 ^ ^ ^作『甘攙』。」名也』」。 0 「讒鼎名也」,足利 ... 一云讒,地名。【疏】注「讒鼎名也」。〇正義曰:服虔云:「讒鼎,名也 0 。〇讒,任咸反。服云:「疾讒之鼎也。」卑,其何日之有?言今至。 112 ^讒,鼎埋藏 ...
杜預, 左丘明, 浦衛忠, 李學勤, 孔穎達, 2001
5
長短經:
何謂「九風」?君臣親而有禮,百寮和而不同,讓而不爭,勤而不怨,唯職是司。此「禮國之風」也。〔尹文子曰:「上不勝其下,下不犯其上,上下不相勝犯,故禁令行,人人無私,雖經險易而國不可侵,治國者也。」〕禮俗不一,職位不重,小臣讒疾,庶人作議。此「衰國之風」也 ...
趙蕤, ‎朔雪寒, 2014
6
Gu wen ci lei zuan ping zhu - 第 2364 页
吳孟复, 蒋立甫, 姚鼐.
吳孟复, ‎蒋立甫, ‎姚鼐, 2004
7
詩經章法與寫作藝術: - 第 164 页
在位者信讒人之言,是復亂之所生。君子見讒人,如怒責之,則此亂庶幾可疾止也。『福』者,福賢者,謂爵祿之也,如此則亂亦庶幾可疾止也。」 13 王先謙云:「君子如當讒譖之始,怒責言者,則亂可以疾沮,抑或降福於為所言者之賢人,則亂亦可疾止。乃始則聽,終則 ...
呂珍玉;林增文;賴曉臻;譚莊蘭;林芹竹;張惠婷, 2012
8
全唐文 - 第 4 卷 - 第 78 页
董誥, 孫映逵 三三四一某與某何人也,任與諫也非罪歟?』皆曰:『然。』愈曰:『某之胥,席,先生矜語其客曰:『某胥也,某商也,其生某任之,其死某諫之,越州徵拜祠部員外郎,京師之人日造焉,閉門而拒之滿街。愈嘗往間客「陸先生參何如?」曰:「先生之賢聞天下,是是 ...
董誥, ‎孫映逵, 2002
9
韓文公編年傳記
愈曰:「前之謗我於宰相者,翰林不知也,孰敢進而爲讒哉?雖進而爲之,亦莫之聽矣,我何懼而愼?旣累月,上命李公相客謂愈曰而視明,公正而敦大,夫聰明則聰視不惑,么正則不通讒邪,敦大則有以容而思,彼讒人者惑聰也,巷伯 ... 畀有昊,傷於讒疾而甚之之辭也。
王文香, 1977
10
Wei Chin Nan Pei chʻao shih hua - 第 221 页
固又作《刺谗疾嬖幸诗》二首曰,梁丘寡智,王鲋浅识〔^〕,伊戾〔|〕、息夫〔十一〕,异世同力;江充 4 二〕、赵高^ 3 〕,甘言似直;竖刁〔^ ~〕、上官^ ^〕,撞生羽翼。乃如之人,僭爽其德,岂徒丧邦,又亦覆国!嗟尔中下,其亲其昵,不谓其非,不觉其失。好之有年,宠之有曰。
Huarong Xiao, 1986

REFERENCE
« EDUCALINGO. 谗疾 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/chan-ji-6>. May 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on