Download the app
educalingo
Search

Meaning of "слово" in the Ukrainian dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF СЛОВО IN UKRAINIAN

слово  [slovo] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES СЛОВО MEAN IN UKRAINIAN?

Click to see the original definition of «слово» in the Ukrainian dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Word

Слово

The word - the smallest independent and freely reproduced in the speech is a neatly executed significant unit of speech, which correlates with the known and isolated individual element of reality and whose main function is the designation, the symbolic representation of this element - its naming, the reference to it or its expression. Word - a sequence of morphemes, united according to the grammatical rules of a certain language and correlated with a certain element of extra-language reality. Usually, the word consists of the main morpheme - the root, and the suffixes: prefixes, suffixes and endings. The words are joined together, forming other elements of the language - phrases and sentences. Сло́во — найменша самостійна і вільно відтворювана в мовленні відокремлено оформлена значима одиниця мови, яка співвідноситься з пізнаним і вичленуваним окремим елементом дійсності і основною функцією якого є позначення, знакова репрезентація цього елемента — його називання, вказування на нього або його вираження. Слово — це послідовність морфем, об'єднаних за граматичними правилами певної мови і співвідносних з певним елементом позамовної реальності. Зазвичай слово складається із основної морфеми — кореня, та афіксів: префіксів, суфіксів та закінчень. Слова сполучаються між собою, формуючи інші елементи мови — фрази та речення.

Definition of слово in the Ukrainian dictionary

word ... The first part of complicated words, which corresponds to a word word in 1 value, for example: word-conversion, word-word, etc., CLOSE, a, p.1. A linguistic unit that represents the sound expression of the concept of an object or phenomenon of the objective world. He saw how the letters were composed of words, and he was very surprised (Mirny, II, 1954, 130); The mayor did not speak loudly, but almost rustling like those leaves. However, everyone has heard all his words (Gonchar, III, 1959, 96); When it came to his turn to answer ... he was pale and for a long time could not say the first word (Tüt., Vir, 1964, 55); Word is an important unit of linguistic communication. It is a means of both the most precise logical presentation of thought and its aesthetic design (Modern Ukrainian Literature, Vol., 1973, 55); * Figuratively. He [the forest] sings, then menacingly, then silk, As the sea immortal depth, - Not one word was blossomed, the song did not burn (Rilsky, III, 1961, 13); * In comparison I'm still still powerfully calling my steppes of holy grass, such is native and fragrant, like a sweetheart (Sos., II, 1958, 368); // Spell that, for superstitious representations, has magical power. [Grandmother:] But they [divination] already know the word takhee. They were allowed to throw and blurred (L. Ukr., II, 1951, 523). To draw (draw, paint, depict) with words - to tell, to write about someone, something very clearly, with details. She made you and see, and see, and so make up the words that everyone will know you in the house for the second time (Vovchok, I, 1955, 381); Speak (say, speak, etc.), interrupting the words see. слово… Перша частина складних слів, що відповідає слову сло́во у 1 знач., напр.: словови́верження, словопока́жчик і т. ін.

СЛО́ВО, а, с.

1. Мовна одиниця, що являє собою звукове вираження поняття про предмет або явище об’єктивного світу. Він бачив, як з літер складалися слова, і дивувався дуже (Мирний, II, 1954, 130); Майор говорив не голосно, а майже шелестів, як те листя. Проте всі чули кожне його слово (Гончар, III, 1959, 96); Коли надійшла його черга відповідати.., він зблід і довго не міг сказати першого слова (Тют., Вир, 1964, 55); Слово — важлива одиниця мовної комунікації. Воно є засобом як найточнішого логічного викладу думки, так і її естетичного оформлення (Сучасна укр. літ. м., V, 1973, 55); * Образно. Він [ліс] співа то грізно, то шовково, Як морська безсмертна глибина,— Не одно ж там розцвілося слово, Запалала пісня не одна (Рильський, III, 1961, 13); * У порівн. Мене ще й досі владно кличе моїх степів свята трава, така і рідна і пахуча, немов коханої слова (Сос., II, 1958, 368); // Заклинання, що, за марновірним уявленням, має магічну силу. [Бабуся:] Та вони [ворожбити] вже слово такеє знають. Туману пустили і здиміли (Л. Укр., II, 1951, 523).

Вимальо́вувати (ви́малювати, змальо́вувати, змалюва́ти) слова́ми — розповідати, писати про кого-, що-небудь дуже виразно, з подробицями. Вона встигла вас і зобачити, і розгледіти, і так вималює словами, що удруге вас пізнають усі в хаті (Вовчок, І, 1955, 381); Говори́ти (каза́ти, промовля́ти і т. ін.), перерива́ючи слова́ див.

Click to see the original definition of «слово» in the Ukrainian dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

UKRAINIAN WORDS THAT RHYME WITH СЛОВО


UKRAINIAN WORDS THAT BEGIN LIKE СЛОВО

словничок
словоблуд
словоблуддя
словоблудний
словоблудство
слововживання
слововжиток
слововивід
слововивідний
слововивод
словозміна
словозмінний
словолитний
словолитник
словолитня
словолиття
словонько
словоскладання
словосполучення
словотвір

UKRAINIAN WORDS THAT END LIKE СЛОВО

впливово
військово
гарячково
гиково
готово
дворазово
додатково
достроково
дотерміново
доцентрово
дрово
дріб’язково
загадково
заново
здорово
зразково
инаково
казково
кишково
інстинктово

Synonyms and antonyms of слово in the Ukrainian dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «слово» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF СЛОВО

Find out the translation of слово to 25 languages with our Ukrainian multilingual translator.
The translations of слово from Ukrainian to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «слово» in Ukrainian.

Translator Ukrainian - Chinese

1,325 millions of speakers

Translator Ukrainian - Spanish

palabra
570 millions of speakers

Translator Ukrainian - English

word
510 millions of speakers

Translator Ukrainian - Hindi

शब्द
380 millions of speakers
ar

Translator Ukrainian - Arabic

كلمة
280 millions of speakers

Translator Ukrainian - Russian

слово
278 millions of speakers

Translator Ukrainian - Portuguese

palavra
270 millions of speakers

Translator Ukrainian - Bengali

শব্দ
260 millions of speakers

Translator Ukrainian - French

mot
220 millions of speakers

Translator Ukrainian - Malay

perkataan
190 millions of speakers

Translator Ukrainian - German

Wort
180 millions of speakers

Translator Ukrainian - Japanese

単語
130 millions of speakers

Translator Ukrainian - Korean

워드
85 millions of speakers

Translator Ukrainian - Javanese

tembung
85 millions of speakers
vi

Translator Ukrainian - Vietnamese

lời
80 millions of speakers

Translator Ukrainian - Tamil

சொல்
75 millions of speakers

Translator Ukrainian - Marathi

शब्द
75 millions of speakers

Translator Ukrainian - Turkish

sözcük
70 millions of speakers

Translator Ukrainian - Italian

parola
65 millions of speakers

Translator Ukrainian - Polish

słowo
50 millions of speakers

Ukrainian

слово
40 millions of speakers

Translator Ukrainian - Romanian

cuvânt
30 millions of speakers
el

Translator Ukrainian - Greek

λέξη
15 millions of speakers
af

Translator Ukrainian - Afrikaans

woord
14 millions of speakers
sv

Translator Ukrainian - Swedish

ord
10 millions of speakers
no

Translator Ukrainian - Norwegian

ord
5 millions of speakers

Trends of use of слово

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «СЛОВО»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «слово» in the different countries.

Examples of use in the Ukrainian literature, quotes and news about слово

EXAMPLES

6 UKRAINIAN BOOKS RELATING TO «СЛОВО»

Discover the use of слово in the following bibliographical selection. Books relating to слово and brief extracts from same to provide context of its use in Ukrainian literature.
1
Поймай слово: 4-7 лет : игра внутри книжки
В книгах серии "Читают малыши" содержатся занимательные игровые упражнения, позволяющие закрепить навык чтения, научить понимать ...
Е. А. Янушко, 2010
2
Словцо, словечко, слово. Учебное пособие по рускому языку. ...
Книга представляет собой сборник упражнений по основным разделам школьного курса русского языка в 5-7 классах, построенный на ...
Рыжкова Елена Анатольевна, 2011
3
Слово по случаю пренесения чрез Москву тѣла, в Бозѣ ...
Филарет (Метрополитан оф Москов). О Л О В О, по случаю пренесенія чрезъ Москву mѣла, въ Бозѣ почившаго госудА гя IIIIIIIIIIIII9 А Т О Р А АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА всея Россіи, I" О в о р е н н о ю. вb Каѳедральномb ...
Филарет (Метрополитан оф Москов), 1826
4
Слово о словах
Легко понять Трудно разобрать ('ОЕ'ЗНЫЬ' РЕДКИХ 63108, КЫКГ на смех наспех назло набекрень наудачу наискосок потому что нам известны слова: где вы найдете слова: смех спех зло бекрень удача искосок Не лишена ...
Л. Успенский, 2013
5
Слово: пред начатием благодарственныго Господу Богу ...
пред начатием благодарственныго Господу Богу молебствия, по случаю знаменитой побѣды, одержанной над Французскими силами у Лаона, взятия приступом города Реймса, истребления корпуса Маршала Мармонта и ...
Августин (архиепископ Московский и Коломенский), 1814
6
Слово в Великий Пяток - Сторінка 1
ЧI „ пеперь ожидаенпе вы, слутапели, ошъ служишелей слова? нѣшѣ болѣе слова. ... слово, собезначальное Ошцу и ДухУ, рожденное для нашего сіпасенія, Начало всякаго слова живаго и дѣйственнаго (1) умолкло, скончалось, ...
Филарет, 1813

10 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «СЛОВО»

Find out what the national and international press are talking about and how the term слово is used in the context of the following news items.
1
В Ватикане состоялась презентация итальянского издания книги …
В своем слове митрополит Иларион отметил, что книга «Слово пастыря. Бог и человек. История спасения» представляет собой сборник бесед, которые ... «Официальный портал Московской Патриархии, Sep 15»
2
Откуда есть пошел fuck
Слово «fuck» знают даже те, кто не владеет английским языком. Британский историк смог узнать, когда это знаменитое ругательство впервые ... «Газета.Ru, Sep 15»
3
Непереводимое на русский слово "демократия"
Они все еще были под впечатлением трудов Маркса-Энгельса-Ленина, поэтому в тексте слово "демократия" упомянули. Но только один раз. И то в ... «Последние новости в мире, Aug 15»
4
У МЗС Росії назвали цензурою блокування у Facebook за слово
"Як бути із класикою, у якій використовуються слова, що викликають нарікання в модераторів соціальних мереж?.. Який освітній рівень персоналу, що ... «Українська правда, Jul 15»
5
Facebook блокирует аккаунты за слово "хохлы" - СМИ
"Слово "хохлы" в такой подаче подпадает под использование таких слов, как "ниггер" и другие, и нарушает правила сообщества", – сообщается в ответе ... «Корреспондент.net, Jul 15»
6
Facebook блокує акаунти за слово "хохли" - ЗМІ
"Слово "хохли" в такій подачі підпадає під використання таких слів, як "ніггер" та інші, і порушує правила спільноти", - повідомляється у відповіді Facebook. «Корреспондент.net, Jul 15»
7
За слово "москаль" російському поетові загрожує 4 роки в'язниці
На суді по справі орловського вчителя і поета Олександра Бившева, який написав вірші на підтримку України, вивчали сенс слова "москаль". Захист ... «Дзеркало Тижня, Jun 15»
8
Андрей Звягинцев и Олег Негин награждены премией "Слово" за …
Режиссер Андрей Звягинцев и соавтор его картины "Левиафан" Олег Негин стали обладателями премии "Слово" за лучший сценарий ... «NEWSru.com, Apr 15»
9
Омский поэт издал роман "А после было слово...", состоящий из …
Поэт Илюбай Бактыбаев-Омский издал книгу, состоящую из одного слова. По его мнению, роман "А после было слово...", в котором написано только ... «NEWSru.com, Apr 15»
10
Слово "киборг" было признано словом 2014 года
Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" признал "киборгов" словом 2014 года. Слово, которое получило свое новое значение в ... «СЕГОДНЯ, Jan 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. Слово [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-uk/slovo>. Jul 2024 ».
Download the educalingo app
uk
Ukrainian dictionary
Discover all that is hidden in the words on