Chinese words and Expressions

| 冲暗 | 冲薄 | 冲波 | 冲泊 | 冲操 | 冲场 | 冲车 | 冲辰 | 冲陈 | 冲斥 | 冲冲 | 冲床 | 冲刺 | 冲粹 | 冲达 | 冲打 | 冲怠 | 冲淡 | 冲荡 | 冲德 | 冲涤 | 冲帝 | 冲顶 | 冲动 | 冲斗 | 冲遁 | 冲发 | 冲繁 | 冲繁疲难 | 冲犯 | 冲锋 | 冲锋队 | 冲锋号 | 冲锋枪 | 冲锋陷 | 冲锋陷坚 | 冲锋陷锐 | 冲锋陷阵 | 冲锋舟 | 冲风 | 冲风冒雨 | 冲风破浪 | 冲风之末 | 冲服 | 冲富 | 冲改 | 冲高 | 冲古 | 冲冠 | 冲冠发怒 | 冲冠怒发 | 冲冠眦裂 | 冲管 | 冲寒 | 冲汉 | 冲和 | 冲厚 | 冲华 | 冲缓 | 冲会 | 冲昏头脑 | 冲击 | 冲击波 | 冲机 | 冲积岛 | 冲积期化石 | 冲积扇 | 冲积物 | 冲激 | 冲激玉 | 冲剂 | 冲寂 | 冲坚毁锐 | 冲坚陷阵 | 冲简 | 冲俭 | 冲降 | 冲街 | 冲襟 | 冲紧 | 冲劲 | 冲劲儿 | 冲静 | 冲境 | 冲举 | 冲剧 | 冲眷 | 冲决 | 冲军 | 冲克 | 冲孔 | 冲口 | 冲口而出 | 冲口而发 | 冲旷 | 冲扩 | 冲浪 | 冲浪板 | 冲浪运动 | 冲凉 | 冲量 | 冲龄 | 冲流 | 冲龙玉 | 冲隆 | 冲迈 | 冲脉 | 冲满 | 冲冒 | 冲昧 | 冲蒙 | 冲秘 | 冲藐 | 冲妙 | 冲末 | 冲默 | 冲漠 | 冲漠无朕 | 冲寞 | 冲穆 | 冲泥 | 冲年 | 冲啮 | 冲凝 | 冲排 | 冲疲 | 冲僻 | 冲平夷易 | 冲破 | 冲气 | 冲谦 | 冲情 | 冲然 | 冲让 | 冲人 | 冲日 | 冲融 | 冲溶 | 冲孺 | 冲弱 | 冲弱寡能 | 冲塞 | 冲散 | 冲扫 | 冲杀 | 冲沙闸 | 冲深 | 冲慎 | 冲圣 | 冲适 | 冲室 | 冲守 | 冲刷 | 冲爽 | 冲水 | 冲素 | 冲岁 | 冲损 | 冲塌 | 冲腾 | 冲梯 | 冲替 | 冲天 | 冲天大将军 | 冲天鹤 | 冲天炮 | 冲天物 | 冲田 | 冲恬 | 冲童 | 冲突 | 冲途 | 冲退 | 冲驼子 | 冲位 | 冲卫 | 冲午 | 冲袭 | 冲喜 | 冲洗 | 冲狭 | 冲闲 | 冲陷 | 冲想 | 冲霄 | 冲销 | 冲心 | 冲星 | 冲秀 | 冲虚 | 冲玄 | 冲逊 | 冲压 | 冲牙 | 冲雅 | 冲淹 | 冲言冲语 | 冲炎 | 冲阳 | 冲要 | 冲夜 | 冲颐 | 冲夷 | 冲逸 | 冲溢 | 冲音 | 冲隐 | 冲盈 | 冲用 | 冲佑观 | 冲幼 | 冲雨 | 冲郁 | 冲裕 | 冲豫 | 冲远 | 冲约 | 冲云破雾 | 冲帐 | 冲账 | 冲真 | 冲正 | 冲旨 | 冲州过府 | 冲州撞府 | 冲主 | 冲注 | 冲撞 | 冲子 | 冲谧 | 冲鬯 | 冲苁 | 冲挹 | 冲幄 | 冲衢 | 冲邈 | 冲邃 | 冲橹 | 冲殇 | 冲飙 | 冲盹儿 | 冲眇 | 冲衿
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on