Chinese words and Expressions

| 积埃 | 积爱 | 积安 | 积案 | 积案盈箱 | 积抱 | 积卑 | 积本求原 | 积敝 | 积弊 | 积膘 | 积兵 | 积冰 | 积病 | 积波 | 积博 | 积泊 | 积不相能 | 积步 | 积财 | 积财吝赏 | 积财千万 | 积惨 | 积仓 | 积藏 | 积草 | 积草池 | 积草屯粮 | 积谗糜骨 | 积谗磨骨 | 积尘 | 积沉 | 积陈 | 积诚 | 积弛 | 积耻 | 积尺 | 积愁 | 积楚 | 积储 | 积处 | 积次 | 积瘁 | 积翠 | 积翠池 | 积存 | 积代 | 积怠 | 积德 | 积德累功 | 积德累仁 | 积德累善 | 积德裕后 | 积底儿 | 积淀 | 积迭 | 积叠 | 积栋 | 积毒 | 积囤 | 积垛 | 积讹成蠹 | 积恶 | 积恶余殃 | 积恩 | 积而能散 | 积伐 | 积阀 | 积非 | 积非成是 | 积非习贯 | 积肥 | 积氛 | 积分 | 积分学 | 积忿 | 积愤 | 积愤不泯 | 积风 | 积福 | 积负 | 积富 | 积高 | 积葛 | 积功 | 积功兴业 | 积垢 | 积古 | 积谷 | 积谷防饥 | 积官 | 积惯 | 积贯 | 积棍 | 积过 | 积骸 | 积害 | 积恨 | 积厚 | 积厚成器 | 积厚流光 | 积厚流广 | 积候 | 积华 | 积猾 | 积怀 | 积坏 | 积灰 | 积毁 | 积毁销骨 | 积毁销金 | 积毁消骨 | 积晦 | 积贿 | 积昏 | 积火 | 积获 | 积货 | 积祸 | 积基树本 | 积积 | 积极 | 积极分子 | 积极性 | 积极修辞 | 积集 | 积疾 | 积纪 | 积甲如山 | 积甲山齐 | 积简充栋 | 积俭 | 积贱 | 积渐 | 积阶 | 积劫 | 积节 | 积结 | 积金 | 积金累玉 | 积金至斗 | 积浸 | 积精 | 积久 | 积久弊生 | 积居 | 积聚 | 积决 | 积寇 | 积苦 | 积块 | 积困 | 积揽 | 积浪 | 积劳 | 积劳成病 | 积劳成疾 | 积涝 | 积累 | 积累基金 | 积垒 | 积冷 | 积理 | 积李 | 积力 | 积敛 | 积恋 | 积潦 | 积烈 | 积霖 | 积伶 | 积伶积俐 | 积溜 | 积留 | 积流 | 积露为波 | 积虑 | 积麻 | 积满 | 积靡 | 积迷 | 积幂 | 积民 | 积墨 | 积木 | 积淖 | 积能 | 积年 | 积年累岁 | 积年累月 | 积念 | 积怒 | 积痞 | 积篇 | 积气 | 积钱 | 积欠 | 积歉 | 积强 | 积窃 | 积勤 | 积轻 | 积庆 | 积泉 | 积染 | 积仁 | 积日 | 积日累久 | 积日累劳 | 积日累岁 | 积日累月 | 积闰 | 积润 | 积弱 | 积塞 | 积散 | 积沙成塔 | 积沙成滩 | 积膳 | 积善 | 积善成德 | 积善局 | 积善余庆 | 积善之家 | 积少成多 | 积射 | 积射士 | 积神 | 积生 | 积失 | 积湿 | 积尸 | 积石 | 积时 | 积时累日 | 积食 | 积实 | 积识 | 积世 | 积事 | 积势 | 积受罐 | 积疏 | 积暑 | 积数 | 积衰 | 积衰新造 | 积水 | 积水成渊 | 积朔 | 积思 | 积思广益 | 积苏 | 积苏累块 | 积俗 | 积素 | 积素累旧 | 积粟 | 积算 | 积岁 | 积岁累月 | 积土成山 | 积土为山 | 积屯 | 积玩 | 积威 | 积微 | 积微成著 | 积微成着 | 积微致著 | 积微致着 | 积委 | 积伪 | 积温 | 积窝 | 积污 | 积雾 | 积悟 | 积袭 | 积习 | 积习成常 | 积习成俗 | 积习渐靡 | 积习难除 | 积习难改 | 积习生常 | 积习相沿 | 积下 | 积险 | 积香 | 积想 | 积小 | 积小成大 | 积小致巨 | 积邪 | 积薪 | 积薪候燎 | 积薪厝火 | 积心 | 积信 | 积刑 | 积行 | 积休 | 积修 | 积羞成怒 | 积秀 | 积虚 | 积蓄 | 积序 | 积畜 | 积学 | 积雪 | 积雪草 | 积雪封霜 | 积雪囊萤 | 积旬 | 积压 | 积严 | 积延 | 积言 | 积殃 | 积阳 | 积业 | 积夜 | 积疑 | 积以为常 | 积亿 | 积意 | 积异 | 积因 | 积阴 | 积忧 | 积忧成疾 | 积佑 | 积幼 | 积淤 | 积于忽微 | 积愚 | 积余 | 积逾 | 积雨 | 积雨云 | 积羽 | 积羽沉舟 | 积玉 | 积玉堆金 | 积郁 | 积狱 | 积远 | 积愿 | 积怨 | 积云 | 积载 | 积攒 | 积泽 | 积贼 | 积憎 | 积涨 | 积帐 | 积疹 | 积直 | 积志 | 积置 | 积智 | 积滞 | 积治 | 积中 | 积重 | 积重不反 | 积重不返 | 积重难反 | 积重难返 | 积众 | 积竹 | 积竹杖 | 积贮 | 积着 | 积资 | 积渍 | 积祖 | 积阻 | 积作 | 积冱 | 积壅 | 积壑 | 积坳 | 积帙 | 积猥 | 积庾 | 积愫 | 积泯 | 积潴 | 积逋 | 积弩 | 积臧 | 积牍 | 积牒 | 积祉 | 积愆 | 积懑 | 积沓 | 积铢累寸 | 积稔 | 积疴 | 积瘕 | 积褚 | 积蠹 | 积箧盈藏 | 积趱 | 积黠
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on