Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
View details Got it

Chinese words and Expressions

| 变把戏 | 变本加厉 | 变兵 | 变裁 | 变察 | 变产 | 变场 | 变常 | 变除 | 变辞 | 变大雅 | 变蛋 | 变电站 | 变调 | 变动 | 变动不居 | 变端 | 变法 | 变法儿 | 变分法 | 变风 | 变风改俗 | 变风易俗 | 变服 | 变服诡行 | 变复 | 变改 | 变柑 | 变告 | 变革 | 变格 | 变隔 | 变更 | 变工 | 变工队 | 变躬迁席 | 变宫 | 变古乱常 | 变古易常 | 变古易俗 | 变故 | 变故易常 | 变怪 | 变贯 | 变轨 | 变骇 | 变号 | 变后掠翼飞机 | 变互 | 变化 | 变化不测 | 变化不穷 | 变化多端 | 变化莫测 | 变化如神 | 变化身 | 变化万端 | 变化无常 | 变化无方 | 变化无穷 | 变化有时 | 变坏 | 变换 | 变幻 | 变幻不测 | 变幻莫测 | 变幻无常 | 变幻无穷 | 变悔 | 变火 | 变惑 | 变机 | 变迹埋名 | 变急 | 变几 | 变计 | 变记号 | 变价 | 变见 | 变焦距镜头 | 变揭 | 变节 | 变警 | 变咎 | 变局 | 变口 | 变亏 | 变理 | 变礼 | 变例 | 变脸 | 变脸变色 | 变量 | 变律 | 变率 | 变乱 | 变卖 | 变卖典质 | 变貌 | 变面 | 变灭 | 变名易姓 | 变谋 | 变难 | 变弄 | 变频 | 变齐 | 变起萧墙 | 变气 | 变弃 | 变迁 | 变巧 | 变趋 | 变权 | 变人 | 变容 | 变容二极管 | 变容改俗 | 变色 | 变色镜 | 变色龙 | 变色漆 | 变色眼镜 | 变色易容 | 变色之言 | 变商 | 变声 | 变生不测 | 变生意外 | 变生肘腋 | 变省 | 变时 | 变食 | 变事 | 变势 | 变饰 | 变术 | 变数 | 变数器 | 变死 | 变颂 | 变俗 | 变俗易教 | 变速 | 变速器 | 变速运动 | 变泰 | 变态 | 变态百出 | 变态反应 | 变态人格 | 变态心理 | 变态心理学 | 变贪厉薄 | 变体 | 变体票 | 变天 | 变天账 | 变通 | 变统 | 变头 | 变危为安 | 变味 | 变位 | 变温动物 | 变文 | 变文协韵 | 变侮 | 变物 | 变悟 | 变戏法 | 变嫌 | 变现 | 变相 | 变象 | 变小 | 变小雅 | 变心 | 变心易虑 | 变衅 | 变星 | 变刑 | 变型 | 变形 | 变形虫 | 变形记 | 变性 | 变性酒精 | 变眩 | 变压器 | 变雅 | 变颜 | 变颜变色 | 变样 | 变业 | 变移 | 变易 | 变意 | 变异 | 变音 | 变应 | 变羽 | 变狱 | 变元音 | 变造 | 变则 | 变诈 | 变征 | 变争 | 变正 | 变证 | 变置 | 变质 | 变质岩 | 变种 | 变昼草 | 变主 | 变转 | 变子 | 变奏 | 变奏曲 | 变阻器 | 变作 | 变卦 | 变徵之声 | 变泐 | 变橘 | 变炫无穷 | 变眚 | 变褊
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on