Chinese words and Expressions

| 垂阿 | 垂哀 | 垂爱 | 垂白 | 垂毙 | 垂冰 | 垂箔 | 垂不朽 | 垂察 | 垂称 | 垂成 | 垂成之功 | 垂翅 | 垂垂 | 垂殆 | 垂典 | 垂钓 | 垂钓翁 | 垂恩 | 垂耳 | 垂耳下首 | 垂饵 | 垂饵虎口 | 垂发 | 垂发戴白 | 垂法 | 垂范 | 垂范百世 | 垂芳 | 垂竿 | 垂拱 | 垂拱而治 | 垂拱四杰 | 垂拱仰成 | 垂拱之化 | 垂钩 | 垂顾 | 垂挂 | 垂光 | 垂虹 | 垂虹桥 | 垂虹亭 | 垂胡 | 垂弧 | 垂花二门 | 垂花门 | 垂辉 | 垂基 | 垂迹 | 垂棘 | 垂及 | 垂鉴 | 垂教 | 垂接 | 垂戒 | 垂诫 | 垂精 | 垂眷 | 垂老 | 垂泪 | 垂怜 | 垂帘 | 垂帘听决 | 垂帘听政 | 垂谅 | 垂柳 | 垂露 | 垂露书 | 垂纶 | 垂螺 | 垂落 | 垂芒 | 垂没 | 垂没之命 | 垂美 | 垂悯 | 垂名 | 垂名青史 | 垂名竹帛 | 垂命 | 垂暮 | 垂暮之年 | 垂目 | 垂年 | 垂念 | 垂盼 | 垂泣 | 垂青 | 垂情 | 垂球 | 垂仁 | 垂荣 | 垂裳 | 垂裳而治 | 垂梢 | 垂绅 | 垂绅正笏 | 垂式 | 垂示 | 垂世 | 垂世不朽 | 垂饰 | 垂手 | 垂手而得 | 垂手恭立 | 垂手可得 | 垂手人 | 垂手侍立 | 垂首丧气 | 垂首帖耳 | 垂水 | 垂丝 | 垂丝海棠 | 垂死 | 垂死的狮子 | 垂死挣扎 | 垂四 | 垂绥 | 垂堂 | 垂堂之戒 | 垂体 | 垂涕 | 垂涕而道 | 垂天 | 垂天翅 | 垂天翼 | 垂条 | 垂听 | 垂统 | 垂头 | 垂头塞耳 | 垂头丧气 | 垂头塌翅 | 垂头塌翼 | 垂头拓翼 | 垂头翼 | 垂头铩羽 | 垂亡 | 垂危 | 垂委 | 垂文 | 垂问 | 垂涎 | 垂涎三尺 | 垂涎欲滴 | 垂宪 | 垂线 | 垂线足 | 垂象 | 垂心 | 垂休 | 垂袖 | 垂勋 | 垂询 | 垂训 | 垂杨 | 垂耀 | 垂业 | 垂衣 | 垂衣裳 | 垂意 | 垂翼 | 垂翼暴鳞 | 垂荫 | 垂音 | 垂阴 | 垂缨 | 垂颖 | 垂佑 | 垂榆 | 垂鱼 | 垂欲 | 垂裕 | 垂裕后昆 | 垂云 | 垂则 | 垂针 | 垂枝 | 垂直 | 垂直地带性 | 垂直和短距起落飞机 | 垂直绿化 | 垂直面 | 垂直平分线 | 垂直线 | 垂珠 | 垂朱拖紫 | 垂紫 | 垂足 | 垂诰 | 垂帷 | 垂缯 | 垂缰 | 垂橐 | 垂橐载 | 垂殁 | 垂曜 | 垂腴 | 垂旒 | 垂祉 | 垂祜 | 垂愍 | 垂矜 | 垂龆 | 垂髫 | 垂髻
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on