Chinese words and Expressions

| 门阿 | 门巴族 | 门把 | 门板 | 门瓣 | 门榜 | 门包 | 门豹 | 门杯 | 门鼻儿 | 门庇 | 门边框 | 门表 | 门宾 | 门不停宾 | 门不夜关 | 门不夜扃 | 门簿 | 门才 | 门彩 | 门插关 | 门插关儿 | 门插管 | 门长 | 门朝 | 门齿 | 门宠 | 门床马道 | 门词 | 门刺 | 门次 | 门从 | 门大夫 | 门单 | 门单户薄 | 门当户对 | 门到户说 | 门到门运输 | 门道 | 门德人 | 门地 | 门第 | 门弟 | 门弟子 | 门吊儿 | 门丁 | 门钉 | 门冬 | 门洞 | 门斗 | 门对 | 门墩 | 门垛 | 门额 | 门儿 | 门伐 | 门阀 | 门法 | 门藩 | 门范 | 门房 | 门分 | 门封 | 门风 | 门缝 | 门夫 | 门符 | 门父 | 门附 | 门干 | 门岗 | 门阁 | 门功 | 门公 | 门构 | 门关 | 门官 | 门观 | 门馆 | 门馆先生 | 门号 | 门合 | 门衡 | 门候 | 门户 | 门户册 | 门户差拨 | 门户洞开 | 门户开放 | 门户开放政策 | 门户人 | 门户人家 | 门户之见 | 门户之争 | 门画鸡儿 | 门环 | 门宦 | 门祸 | 门基 | 门籍 | 门家 | 门颊 | 门笺 | 门槛 | 门槛税 | 门键 | 门将 | 门奖 | 门匠 | 门教 | 门阶 | 门阶户席 | 门节 | 门捷列夫 | 门禁 | 门禁森严 | 门警 | 门静脉 | 门径 | 门旧 | 门臼 | 门眷 | 门爵 | 门军 | 门堪罗雀 | 门坎 | 门可罗雀 | 门可张罗 | 门客 | 门坑 | 门口 | 门扣 | 门款 | 门框 | 门捆 | 门栏 | 门阑 | 门廊 | 门类 | 门里出身 | 门里大 | 门里人 | 门礼 | 门吏 | 门历 | 门隶 | 门联 | 门帘 | 门脸 | 门燎 | 门铃 | 门流 | 门楼 | 门路 | 门罗主义 | 门眉 | 门门 | 门门有道 | 门面 | 门面杯 | 门面话 | 门面铺席人 | 门面语 | 门牡 | 门幕 | 门目 | 门内 | 门内之口 | 门女 | 门牌 | 门票 | 门品 | 门屏 | 门铺 | 门仆 | 门旗 | 门启 | 门前冷落 | 门前人 | 门枪 | 门墙 | 门墙桃李 | 门桥 | 门窍 | 门情 | 门庆 | 门球运动 | 门圈 | 门人 | 门塞维克 | 门僧 | 门扇 | 门上 | 门上人 | 门神 | 门生 | 门生故旧 | 门生故吏 | 门生天子 | 门师 | 门史 | 门士 | 门世 | 门势 | 门侍 | 门氏 | 门市 | 门市部 | 门首 | 门枢 | 门衰祚薄 | 门栓 | 门司 | 门素 | 门隧 | 门孙 | 门台 | 门摊 | 门堂 | 门贴 | 门帖 | 门厅 | 门廷 | 门庭 | 门庭赫奕 | 门庭如市 | 门庭若市 | 门童 | 门头 | 门徒 | 门外汉 | 门外楼头 | 门外人 | 门外万里 | 门外之治 | 门望 | 门尉 | 门卫 | 门屋 | 门无停客 | 门无杂宾 | 门无杂客 | 门隙 | 门下 | 门下督 | 门下坊 | 门下客 | 门下人 | 门下生 | 门下省 | 门下史 | 门下士 | 门下掾 | 门限 | 门巷 | 门向 | 门楔 | 门谢 | 门行 | 门婿 | 门绪 | 门选 | 门牙 | 门唁 | 门业 | 门役 | 门义 | 门荫 | 门尹 | 门印 | 门勇 | 门宇 | 门垣 | 门钥 | 门阅 | 门皂 | 门杖 | 门仗 | 门者 | 门诊 | 门诊部 | 门征 | 门正 | 门政 | 门侄 | 门中 | 门中人 | 门轴 | 门诛 | 门主 | 门柱 | 门状 | 门着 | 门资 | 门子 | 门子钱 | 门宗 | 门卒 | 门族 | 门仞 | 门倌 | 门塾 | 门墉 | 门帏 | 门帷 | 门衢 | 门庑 | 门闩 | 门闱 | 门闼 | 门闾 | 门闾望 | 门闾之望 | 门阃 | 门阈 | 门阖 | 门阙 | 门濠 | 门畿 | 门枋 | 门桄 | 门楗 | 门楣 | 门楣倒塌 | 门楹 | 门橹 | 门檐 | 门殚户尽 | 门戟 | 门胄 | 门扉 | 门祚 | 门钹 | 门罅
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on