Chinese words and Expressions

| 冰案 | 冰棒 | 冰雹 | 冰暴 | 冰笔 | 冰碧 | 冰蚕 | 冰蚕丝 | 冰操 | 冰层 | 冰茶 | 冰碴 | 冰碴儿 | 冰场 | 冰澈 | 冰池 | 冰齿 | 冰虫 | 冰厨 | 冰川 | 冰川地貌 | 冰川湖 | 冰川期 | 冰川学 | 冰川运动 | 冰川作用 | 冰船 | 冰床 | 冰大坂 | 冰袋 | 冰蛋 | 冰荡 | 冰刀 | 冰岛 | 冰灯 | 冰点 | 冰雕 | 冰冻 | 冰冻三尺 | 冰斗 | 冰毒 | 冰堆 | 冰儿 | 冰房玉节 | 冰封 | 冰峰 | 冰肤 | 冰斧 | 冰糕 | 冰骨 | 冰谷 | 冰挂 | 冰管 | 冰光 | 冰棍 | 冰棍儿 | 冰海 | 冰寒 | 冰寒雪冷 | 冰寒于水 | 冰核儿 | 冰合 | 冰河 | 冰河期 | 冰河时代 | 冰厚三尺 | 冰壶 | 冰壶秋月 | 冰壶玉尺 | 冰壶玉衡 | 冰胡儿 | 冰湖 | 冰花 | 冰花糖 | 冰华 | 冰辉 | 冰魂 | 冰魂素魄 | 冰魂雪魄 | 冰肌 | 冰肌雪肠 | 冰肌雪肤 | 冰肌玉骨 | 冰激凌 | 冰稼 | 冰茧 | 冰鉴 | 冰胶 | 冰窖 | 冰洁 | 冰洁玉清 | 冰洁渊清 | 冰结 | 冰解 | 冰解的破 | 冰解冻释 | 冰解壤分 | 冰解云散 | 冰兢 | 冰晶 | 冰井 | 冰井台 | 冰景 | 冰敬 | 冰镜 | 冰竞 | 冰绢 | 冰窟 | 冰库 | 冰棱 | 冰楞 | 冰冷 | 冰梨 | 冰鲤 | 冰栗 | 冰脸 | 冰凉 | 冰鳞 | 冰凌 | 冰凌花 | 冰溜 | 冰溜柱 | 冰流子 | 冰轮 | 冰罗 | 冰媒 | 冰囊 | 冰脑 | 冰凝 | 冰排 | 冰排子 | 冰盘 | 冰盆 | 冰片 | 冰聘 | 冰瓶 | 冰魄 | 冰瀑 | 冰期 | 冰橇 | 冰桥 | 冰清 | 冰清水冷 | 冰清玉粹 | 冰清玉洁 | 冰清玉润 | 冰球 | 冰球运动 | 冰蛆 | 冰泉 | 冰人 | 冰刃 | 冰容 | 冰散 | 冰散瓦解 | 冰山 | 冰山难靠 | 冰山易倒 | 冰上曲棍球 | 冰上人 | 冰上舞蹈 | 冰上游戏 | 冰上运动 | 冰食 | 冰蚀 | 冰释 | 冰释理顺 | 冰室 | 冰蔬 | 冰霜 | 冰斯 | 冰丝 | 冰丝弦 | 冰碎 | 冰笋 | 冰台 | 冰炭 | 冰炭不同炉 | 冰炭不同器 | 冰炭不投 | 冰炭不相容 | 冰炭不言 | 冰炭同器 | 冰炭相爱 | 冰堂酒 | 冰糖 | 冰糖壶卢 | 冰糖葫芦 | 冰惕 | 冰天 | 冰天雪地 | 冰天雪窖 | 冰天雪窑 | 冰条 | 冰厅 | 冰兔 | 冰团 | 冰文 | 冰纹 | 冰翁 | 冰屋 | 冰舞 | 冰溪 | 冰鲜 | 冰衔 | 冰弦 | 冰弦玉柱 | 冰箱 | 冰销 | 冰销雾散 | 冰销叶散 | 冰消 | 冰消冻解 | 冰消冻释 | 冰消气化 | 冰消瓦解 | 冰消雾散 | 冰消雪释 | 冰消云散 | 冰鞋 | 冰心 | 冰雪 | 冰雪聪明 | 冰雪节 | 冰雪堂 | 冰雪严寒 | 冰牙 | 冰言 | 冰颜 | 冰夷 | 冰蚁 | 冰莹 | 冰鱼 | 冰语 | 冰玉 | 冰誉 | 冰渊 | 冰原 | 冰月 | 冰盏 | 冰障 | 冰镇 | 冰镇汽水 | 冰洲石 | 冰柱 | 冰柱雪车 | 冰砖 | 冰壮 | 冰锥 | 冰浊镌 | 冰姿 | 冰冱 | 冰叟 | 冰壑玉壶 | 冰蕤 | 冰蘖 | 冰奁 | 冰泮 | 冰淇淋 | 冰澌 | 冰嬉 | 冰纨 | 冰绡 | 冰榭 | 冰槊 | 冰檗 | 冰瓯 | 冰晖 | 冰眸 | 冰锷 | 冰镩 | 冰衿 | 冰蟾 | 冰簟 | 冰籁 | 冰霰 | 冰霾 | 冰麝
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on