Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
View details Got it

Chinese words and Expressions

| 冰案 | 冰棒 | 冰雹 | 冰暴 | 冰笔 | 冰碧 | 冰蚕 | 冰蚕丝 | 冰操 | 冰层 | 冰茶 | 冰碴 | 冰碴儿 | 冰场 | 冰澈 | 冰池 | 冰齿 | 冰虫 | 冰厨 | 冰川 | 冰川地貌 | 冰川湖 | 冰川期 | 冰川学 | 冰川运动 | 冰川作用 | 冰船 | 冰床 | 冰大坂 | 冰袋 | 冰蛋 | 冰荡 | 冰刀 | 冰岛 | 冰灯 | 冰点 | 冰雕 | 冰冻 | 冰冻三尺 | 冰斗 | 冰毒 | 冰堆 | 冰儿 | 冰房玉节 | 冰封 | 冰峰 | 冰肤 | 冰斧 | 冰糕 | 冰骨 | 冰谷 | 冰挂 | 冰管 | 冰光 | 冰棍 | 冰棍儿 | 冰海 | 冰寒 | 冰寒雪冷 | 冰寒于水 | 冰核儿 | 冰合 | 冰河 | 冰河期 | 冰河时代 | 冰厚三尺 | 冰壶 | 冰壶秋月 | 冰壶玉尺 | 冰壶玉衡 | 冰胡儿 | 冰湖 | 冰花 | 冰花糖 | 冰华 | 冰辉 | 冰魂 | 冰魂素魄 | 冰魂雪魄 | 冰肌 | 冰肌雪肠 | 冰肌雪肤 | 冰肌玉骨 | 冰激凌 | 冰稼 | 冰茧 | 冰鉴 | 冰胶 | 冰窖 | 冰洁 | 冰洁玉清 | 冰洁渊清 | 冰结 | 冰解 | 冰解的破 | 冰解冻释 | 冰解壤分 | 冰解云散 | 冰兢 | 冰晶 | 冰井 | 冰井台 | 冰景 | 冰敬 | 冰镜 | 冰竞 | 冰绢 | 冰窟 | 冰库 | 冰棱 | 冰楞 | 冰冷 | 冰梨 | 冰鲤 | 冰栗 | 冰脸 | 冰凉 | 冰鳞 | 冰凌 | 冰凌花 | 冰溜 | 冰溜柱 | 冰流子 | 冰轮 | 冰罗 | 冰媒 | 冰囊 | 冰脑 | 冰凝 | 冰排 | 冰排子 | 冰盘 | 冰盆 | 冰片 | 冰聘 | 冰瓶 | 冰魄 | 冰瀑 | 冰期 | 冰橇 | 冰桥 | 冰清 | 冰清水冷 | 冰清玉粹 | 冰清玉洁 | 冰清玉润 | 冰球 | 冰球运动 | 冰蛆 | 冰泉 | 冰人 | 冰刃 | 冰容 | 冰散 | 冰散瓦解 | 冰山 | 冰山难靠 | 冰山易倒 | 冰上曲棍球 | 冰上人 | 冰上舞蹈 | 冰上游戏 | 冰上运动 | 冰食 | 冰蚀 | 冰释 | 冰释理顺 | 冰室 | 冰蔬 | 冰霜 | 冰斯 | 冰丝 | 冰丝弦 | 冰碎 | 冰笋 | 冰台 | 冰炭 | 冰炭不同炉 | 冰炭不同器 | 冰炭不投 | 冰炭不相容 | 冰炭不言 | 冰炭同器 | 冰炭相爱 | 冰堂酒 | 冰糖 | 冰糖壶卢 | 冰糖葫芦 | 冰惕 | 冰天 | 冰天雪地 | 冰天雪窖 | 冰天雪窑 | 冰条 | 冰厅 | 冰兔 | 冰团 | 冰文 | 冰纹 | 冰翁 | 冰屋 | 冰舞 | 冰溪 | 冰鲜 | 冰衔 | 冰弦 | 冰弦玉柱 | 冰箱 | 冰销 | 冰销雾散 | 冰销叶散 | 冰消 | 冰消冻解 | 冰消冻释 | 冰消气化 | 冰消瓦解 | 冰消雾散 | 冰消雪释 | 冰消云散 | 冰鞋 | 冰心 | 冰雪 | 冰雪聪明 | 冰雪节 | 冰雪堂 | 冰雪严寒 | 冰牙 | 冰言 | 冰颜 | 冰夷 | 冰蚁 | 冰莹 | 冰鱼 | 冰语 | 冰玉 | 冰誉 | 冰渊 | 冰原 | 冰月 | 冰盏 | 冰障 | 冰镇 | 冰镇汽水 | 冰洲石 | 冰柱 | 冰柱雪车 | 冰砖 | 冰壮 | 冰锥 | 冰浊镌 | 冰姿 | 冰冱 | 冰叟 | 冰壑玉壶 | 冰蕤 | 冰蘖 | 冰奁 | 冰泮 | 冰淇淋 | 冰澌 | 冰嬉 | 冰纨 | 冰绡 | 冰榭 | 冰槊 | 冰檗 | 冰瓯 | 冰晖 | 冰眸 | 冰锷 | 冰镩 | 冰衿 | 冰蟾 | 冰簟 | 冰籁 | 冰霰 | 冰霾 | 冰麝
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on