Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
View details Got it

Chinese words and Expressions

| 触碍 | 触鼻 | 触拨 | 触搏 | 触尘 | 触触生 | 触处 | 触处机来 | 触刺 | 触蹈 | 触抵 | 触地 | 触地号天 | 触点 | 触电 | 触电保安器 | 触动 | 触斗蛮争 | 触发 | 触发器 | 触藩 | 触藩羝 | 触犯 | 触锋 | 触感 | 触挂 | 触寒 | 触喉 | 触讳 | 触祸 | 触击 | 触机 | 触机便发 | 触机落阱 | 触激 | 触及 | 触忌 | 触践 | 触礁 | 触角 | 触禁 | 触禁犯忌 | 触景 | 触景伤怀 | 触景伤情 | 触景伤心 | 触景生怀 | 触景生情 | 触觉 | 触类 | 触类而长 | 触类而通 | 触类旁通 | 触鳞 | 触龙鳞 | 触露 | 触鹿 | 触纶 | 触罗 | 触蛮 | 触冒 | 触霉头 | 触媒 | 触民 | 触摸 | 触摸屏 | 触抹 | 触目 | 触目悲感 | 触目崩心 | 触目成诵 | 触目骇心 | 触目皆是 | 触目惊心 | 触目经心 | 触目警心 | 触目如故 | 触目伤怀 | 触目伤心 | 触目神伤 | 触目兴叹 | 触目儆心 | 触目恸心 | 触恼 | 触逆 | 触啮 | 触怒 | 触瓶 | 触器 | 触千捣万 | 触情 | 触热 | 触瑟 | 触山 | 触射 | 触石 | 触石决木 | 触时 | 触事 | 触事面墙 | 触氏 | 触手 | 触手可及 | 触手生春 | 触受 | 触暑 | 触衰 | 触丝 | 触死 | 触损 | 触通 | 触桶 | 触痛 | 触突 | 触途 | 触涂 | 触网 | 触污 | 触物 | 触物伤情 | 触物兴怀 | 触悟 | 触陷 | 触邪 | 触邪冠 | 触兴 | 触嗅 | 触须 | 触绪 | 触续 | 触眼 | 触殃 | 触羊 | 触衣 | 触意 | 触引 | 触雨 | 触战 | 触诊 | 触值 | 触置 | 触着 | 触罪 | 触谏 | 触忤 | 触迕 | 触楣头 | 触蹶 | 触豸
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on