Chinese words and Expressions

| 解鞍 | 解罢 | 解白 | 解榜 | 解绑 | 解剥 | 解饱 | 解比 | 解辩 | 解辫 | 解表 | 解摈 | 解兵 | 解兵释甲 | 解柄 | 解拨 | 解驳 | 解补 | 解不下 | 解菜 | 解差 | 解拆 | 解馋 | 解嘲 | 解呈 | 解池 | 解弛 | 解耻 | 解愁 | 解仇 | 解除 | 解传 | 解船 | 解词 | 解窜 | 解达 | 解答 | 解带 | 解殆 | 解怠 | 解当 | 解当铺 | 解倒悬 | 解祷 | 解道 | 解典 | 解典库 | 解典铺 | 解调 | 解冻 | 解冻水 | 解斗 | 解毒 | 解读 | 解惰 | 解堕 | 解额 | 解厄 | 解饿 | 解发 | 解发佯狂 | 解乏 | 解法 | 解帆 | 解烦 | 解烦兵 | 解房 | 解放 | 解放黑奴宣言 | 解放奖章 | 解放军 | 解放军报 | 解放了的普罗米修斯 | 解放区 | 解放日报 | 解放社 | 解放思想 | 解放勋章 | 解放战争 | 解费 | 解分 | 解纷 | 解纷排难 | 解赴 | 解副 | 解缚 | 解割 | 解给 | 解贡 | 解垢 | 解构 | 解构之言 | 解骨 | 解故 | 解固 | 解雇 | 解官 | 解冠 | 解馆 | 解果 | 解寒 | 解和 | 解何 | 解褐 | 解恨 | 解红 | 解后 | 解户 | 解化 | 解环 | 解徽 | 解秽 | 解会 | 解婚 | 解豁 | 解惑 | 解惑释疑 | 解祸 | 解籍 | 解济 | 解甲 | 解甲倒戈 | 解甲归田 | 解甲投戈 | 解甲休兵 | 解甲休士 | 解驾 | 解荐 | 解剑 | 解剑拜仇 | 解匠 | 解交 | 解角 | 解缴 | 解结 | 解结锥 | 解解 | 解巾 | 解巾从仕 | 解禁 | 解经 | 解究 | 解酒 | 解救 | 解沮 | 解锯 | 解倦 | 解决 | 解军 | 解开 | 解科 | 解渴 | 解空人 | 解控 | 解扣 | 解扣儿 | 解库 | 解款 | 解困 | 解兰 | 解缆 | 解劳 | 解累 | 解离 | 解理 | 解吏 | 解连环 | 解了 | 解裂 | 解铃 | 解铃还是系铃人 | 解铃还需系铃人 | 解铃还须系铃人 | 解铃系铃 | 解铃须用系铃人 | 解领 | 解禄 | 解罗 | 解落 | 解码 | 解马 | 解慢 | 解闷 | 解盟 | 解梦 | 解谜 | 解密 | 解冕 | 解免 | 解民倒悬 | 解民悬 | 解明 | 解名 | 解纳 | 解难 | 解囊 | 解囊相助 | 解纽 | 解怒 | 解配 | 解佩 | 解批 | 解譬 | 解聘 | 解破 | 解魄 | 解剖 | 解剖麻雀 | 解剖室 | 解剖学 | 解铺 | 解骑 | 解气 | 解钱 | 解遣 | 解情 | 解趣 | 解去 | 解券 | 解劝 | 解热 | 解人 | 解人难得 | 解人颐 | 解任 | 解日 | 解散 | 解散帻 | 解散髻 | 解煞 | 解舍 | 解神 | 解审 | 解识 | 解事 | 解事舍人 | 解侍 | 解释 | 解释程序 | 解试 | 解手 | 解手背面 | 解手刀 | 解手尖刀 | 解首 | 解书 | 解暑 | 解署 | 解束 | 解数 | 解霜雨 | 解水 | 解说 | 解说词 | 解说门 | 解送 | 解素 | 解隋 | 解祟 | 解泰 | 解探 | 解陶 | 解题 | 解体 | 解帖 | 解亭 | 解头 | 解土 | 解推 | 解脱 | 解脱履 | 解腕 | 解腕刀 | 解腕尖刀 | 解网 | 解危 | 解围 | 解维 | 解位 | 解慰 | 解文 | 解悟 | 解析 | 解析几何 | 解析式 | 解吸 | 解锡 | 解息 | 解洗礼 | 解下 | 解夏 | 解夏草 | 解弦更张 | 解晓 | 解携 | 解械 | 解卸 | 解谢 | 解心 | 解星 | 解形 | 解醒 | 解休 | 解续 | 解悬 | 解选 | 解学 | 解训 | 解盐 | 解严 | 解颜 | 解颜而笑 | 解验 | 解样 | 解药 | 解医 | 解衣 | 解衣般礴 | 解衣磅 | 解衣磅礴 | 解衣包火 | 解衣抱火 | 解衣盘磅 | 解衣盘礴 | 解衣磐礴 | 解衣推食 | 解衣卸甲 | 解衣衣人 | 解衣衣我 | 解颐 | 解疑 | 解疑释惑 | 解疑释结 | 解已 | 解役 | 解意 | 解义 | 解印 | 解印绶 | 解缨 | 解忧 | 解由 | 解雨 | 解语 | 解语杯 | 解语花 | 解羽 | 解玉 | 解郁 | 解喻 | 解元 | 解援 | 解员 | 解怨 | 解约 | 解悦 | 解阅 | 解运 | 解灶 | 解泽 | 解赠 | 解札 | 解摘 | 解斋 | 解债 | 解粘去缚 | 解战 | 解折 | 解蛰 | 解政 | 解支 | 解职 | 解止 | 解制 | 解秩 | 解舟 | 解逐 | 解注 | 解驻 | 解装 | 解状 | 解锥 | 解子 | 解字 | 解纵 | 解组 | 解组归田 | 解作 | 解罔 | 解诂 | 解诮 | 解谕 | 解弁 | 解薜 | 解奚 | 解饷 | 解愠 | 解溲 | 解寤 | 解逅 | 解遘 | 解骖 | 解骖推食 | 解纾 | 解绂 | 解绶 | 解珥 | 解玺 | 解桎 | 解棼 | 解榻 | 解牒 | 解祀 | 解祠 | 解禊 | 解禳 | 解恚 | 解罘 | 解黏去缚 | 解袂 | 解箨 | 解簪 | 解舫 | 解粽 | 解翳 | 解酩 | 解酲 | 解蹙 | 解豸 | 解雠 | 解鞅 | 解魇
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on