Chinese words and Expressions

| 抱案 | 抱宝怀珍 | 抱抱团 | 抱抱装 | 抱表寝绳 | 抱冰 | 抱冰公事 | 抱病 | 抱哺 | 抱补 | 抱不平 | 抱布 | 抱布贸丝 | 抱材 | 抱才 | 抱才而困 | 抱残守缺 | 抱残守阙 | 抱惭 | 抱产 | 抱诚守真 | 抱持 | 抱愁 | 抱粗腿 | 抱撮 | 抱打不平 | 抱戴 | 抱担 | 抱蛋 | 抱道 | 抱德 | 抱德炀和 | 抱兜 | 抱犊 | 抱独 | 抱肚 | 抱恩 | 抱儿当户 | 抱法处势 | 抱方 | 抱忿 | 抱愤 | 抱风 | 抱佛脚 | 抱伏 | 抱腹 | 抱负 | 抱负不凡 | 抱告 | 抱关 | 抱关击柝 | 抱关之怨 | 抱关执钥 | 抱官囚 | 抱憾 | 抱恨 | 抱恨黄泉 | 抱恨终天 | 抱虎枕蛟 | 抱怀 | 抱火寝薪 | 抱火卧薪 | 抱火厝薪 | 抱饥渴 | 抱鸡 | 抱鸡婆 | 抱鸡养竹 | 抱棘 | 抱疾 | 抱嫁 | 抱见礼 | 抱脚儿 | 抱角床 | 抱节 | 抱节君 | 抱景 | 抱疚 | 抱空窝 | 抱愧 | 抱理 | 抱领 | 抱令守律 | 抱卵 | 抱锣 | 抱蔓摘瓜 | 抱默 | 抱木 | 抱弄 | 抱琵琶 | 抱魄 | 抱朴 | 抱朴寡欲 | 抱朴含真 | 抱器 | 抱气 | 抱歉 | 抱枪 | 抱桥 | 抱屈 | 抱屈含冤 | 抱屈衔冤 | 抱拳 | 抱认 | 抱瑟不吹竽 | 抱身儿 | 抱神 | 抱石 | 抱暑 | 抱蜀 | 抱树 | 抱思 | 抱素 | 抱素怀朴 | 抱同 | 抱痛 | 抱痛西河 | 抱头大哭 | 抱头鼠窜 | 抱头缩项 | 抱头痛哭 | 抱团儿 | 抱娃娃 | 抱围 | 抱委屈 | 抱瓮 | 抱瓮出灌 | 抱瓮灌园 | 抱窝 | 抱膝 | 抱膝吟 | 抱厦 | 抱厦厅 | 抱香履 | 抱薪救焚 | 抱薪救火 | 抱衅 | 抱蓄 | 抱学 | 抱雪向火 | 抱养 | 抱腰 | 抱影 | 抱拥 | 抱愚守迷 | 抱玉 | 抱玉握珠 | 抱冤 | 抱怨 | 抱怨雪耻 | 抱赃叫屈 | 抱真 | 抱疹 | 抱枝拾叶 | 抱直 | 抱志 | 抱柱 | 抱柱对儿 | 抱柱含谤 | 抱柱之信 | 抱住葫芦不开瓢 | 抱拙 | 抱着旧皇历 | 抱子 | 抱子弄孙 | 抱罪 | 抱罪怀瑕 | 抱膺 | 抱珥 | 抱瑜握瑾 | 抱璞 | 抱璞泣血 | 抱璧 | 抱椠 | 抱椠怀铅 | 抱牍 | 抱牒 | 抱恙 | 抱悫 | 抱疴 | 抱瘵 | 抱癖 | 抱衾
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on