Chinese words and Expressions

| 对岸 | 对案 | 对白 | 对半 | 对薄公堂 | 对保 | 对杯 | 对本 | 对本对利 | 对比 | 对比度 | 对比联想 | 对比色 | 对比温度 | 对比效应 | 对笔 | 对不过 | 对不起 | 对不上 | 对不住 | 对簿 | 对簿公堂 | 对策 | 对策论 | 对册 | 对茬 | 对茬儿 | 对唱 | 对衬 | 对称 | 对称多项式 | 对称性 | 对称与非对称 | 对称轴 | 对床 | 对床风雨 | 对床听语 | 对床夜雨 | 对床夜语 | 对词 | 对刺 | 对赐 | 对答 | 对答如流 | 对打 | 对待 | 对当 | 对得起 | 对得住 | 对等 | 对敌 | 对地静止轨道 | 对调 | 对顶角 | 对读 | 对对子 | 对方 | 对分 | 对副 | 对付 | 对歌 | 对工 | 对攻 | 对股 | 对光 | 对国 | 对过 | 对捍 | 对号 | 对号入座 | 对合 | 对合子 | 对话 | 对还 | 对换 | 对火 | 对家 | 对槛儿 | 对见 | 对讲 | 对讲电话 | 对讲机 | 对焦 | 对胶 | 对角 | 对角线 | 对较 | 对接 | 对襟 | 对禁 | 对劲 | 对劲儿 | 对景 | 对景挂画 | 对景伤情 | 对境 | 对酒 | 对酒当歌 | 对局 | 对举 | 对句 | 对开 | 对勘 | 对抗 | 对抗赛 | 对抗性矛盾 | 对客挥毫 | 对课 | 对空策 | 对空射击 | 对空台 | 对口 | 对口疮 | 对口词 | 对口径 | 对口疽 | 对口快板 | 对口快板儿 | 对口相声 | 对垒 | 对理 | 对立 | 对立面 | 对立事件 | 对联 | 对邻 | 对流 | 对流层 | 对路 | 对论 | 对马海峡 | 对脉 | 对门 | 对面 | 对面不识 | 对面襟 | 对命 | 对内 | 对年 | 对牛弹琴 | 对牛鼓簧 | 对偶 | 对牌 | 对撇子 | 对棋 | 对齐 | 对亲 | 对青竹 | 对日 | 对审 | 对生 | 对时 | 对食 | 对事 | 对视 | 对手 | 对手戏 | 对属 | 对数 | 对数函数 | 对台戏 | 对天发誓 | 对同 | 对头 | 对头冤家 | 对屠门而大嚼 | 对外关系 | 对外间接投资 | 对外经济贸易大学 | 对外贸易 | 对外贸易区 | 对外直接投资 | 对玩 | 对蔚 | 对味 | 对味儿 | 对胃口 | 对位 | 对文 | 对问 | 对窝 | 对膝 | 对席 | 对隙 | 对虾 | 对向 | 对象 | 对销 | 对消 | 对校 | 对心 | 对心眼 | 对汛 | 对言 | 对眼 | 对扬 | 对揖 | 对移 | 对义 | 对姻 | 对应 | 对于 | 对语 | 对遇 | 对御 | 对狱 | 对圆 | 对越 | 对月 | 对战 | 对掌 | 对仗 | 对照 | 对折 | 对辙儿 | 对针 | 对阵 | 对症 | 对症发药 | 对症下药 | 对症用药 | 对症之药 | 对证 | 对证下药 | 对值 | 对峙 | 对质 | 对治 | 对注 | 对转 | 对撞机 | 对状 | 对准 | 对酌 | 对着干 | 对着和尚骂贼秃 | 对子 | 对子戏 | 对字 | 对嘴 | 对嘴对舌 | 对籴 | 对诏 | 对弈 | 对枰 | 对耦 | 对跖
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on