Chinese words and Expressions

| 传案 | 传芭 | 传拜 | 传板 | 传帮带 | 传梆 | 传棒 | 传报 | 传杯 | 传杯换盏 | 传杯弄盏 | 传杯送盏 | 传本 | 传笔梦 | 传柄移籍 | 传柄移藉 | 传播 | 传播学 | 传钵袋 | 传布 | 传餐 | 传槽病 | 传草 | 传唱 | 传抄 | 传钞 | 传车 | 传称 | 传乘 | 传承 | 传催 | 传达 | 传达室 | 传答 | 传代 | 传袋 | 传单 | 传导 | 传导电流 | 传道 | 传道会 | 传道穷经 | 传道授业 | 传道受业 | 传灯 | 传递 | 传点 | 传动 | 传动带 | 传读 | 传讹 | 传发 | 传法 | 传法院 | 传番 | 传饭 | 传芳 | 传房 | 传粉 | 传风 | 传风火 | 传风扇火 | 传烽 | 传讽 | 传奉 | 传奉官 | 传符 | 传服 | 传福 | 传付 | 传甘 | 传柑 | 传感器 | 传告 | 传歌 | 传庚 | 传鼓 | 传观 | 传馆 | 传圭袭组 | 传龟袭紫 | 传国 | 传国宝 | 传国玺 | 传号 | 传红 | 传呼 | 传花 | 传花击鼓 | 传化 | 传话 | 传话筒 | 传唤 | 传火 | 传鸡 | 传籍 | 传集 | 传记 | 传继 | 传纪 | 传家 | 传笺 | 传见 | 传箭 | 传讲 | 传教 | 传教师 | 传教士 | 传节 | 传戒 | 传经 | 传经送宝 | 传警 | 传爵袭紫 | 传看 | 传考 | 传刻 | 传空 | 传馈 | 传蜡 | 传劳 | 传吏 | 传领 | 传令 | 传令兵 | 传令钟 | 传留 | 传流 | 传漏 | 传略 | 传锣 | 传马 | 传卖 | 传媒 | 传敏 | 传名 | 传命 | 传摹 | 传派 | 传票 | 传奇 | 传骑 | 传签 | 传情 | 传球 | 传染 | 传染病 | 传染病学 | 传染期 | 传嚷 | 传惹 | 传热 | 传人 | 传入 | 传瑞 | 传三过四 | 传杀 | 传缮 | 传赏 | 传舍 | 传神 | 传神阿堵 | 传神写照 | 传审 | 传声 | 传声器 | 传声筒 | 传尸 | 传尸痨 | 传食 | 传矢 | 传示 | 传世 | 传世古 | 传事板 | 传首 | 传授 | 传授犯罪方法罪 | 传受 | 传输 | 传疏 | 传书 | 传书鸽 | 传述 | 传水 | 传说 | 传嗣 | 传颂 | 传送 | 传送带 | 传诵 | 传诵不绝 | 传素 | 传踏 | 传汤 | 传帖 | 传通 | 传桶 | 传统 | 传统词类 | 传统集邮 | 传统剧目 | 传统逻辑 | 传统文化 | 传拓 | 传玩 | 传为佳话 | 传为美谈 | 传为笑柄 | 传为笑谈 | 传位 | 传闻 | 传闻不如亲见 | 传闻失实 | 传闻异辞 | 传闻异词 | 传问 | 传锡 | 传檄 | 传檄而定 | 传袭 | 传席 | 传习 | 传贤 | 传香 | 传写 | 传薪 | 传心 | 传心术 | 传信 | 传信鸟 | 传信牌 | 传形 | 传行 | 传叙 | 传序 | 传婿砚 | 传宣 | 传讯 | 传言 | 传衍 | 传演 | 传扬 | 传谣 | 传业 | 传叶 | 传夜 | 传衣 | 传衣钵 | 传遗 | 传疑 | 传役 | 传意 | 传译 | 传影 | 传咏 | 传邮 | 传语 | 传誉 | 传阅 | 传运 | 传宰 | 传载 | 传赞 | 传盏 | 传战 | 传掌 | 传召 | 传真 | 传真电报 | 传政 | 传之不朽 | 传指 | 传旨 | 传志 | 传致胶 | 传置 | 传质 | 传种 | 传重 | 传烛 | 传注 | 传状 | 传着 | 传宗接代 | 传奏 | 传嘴 | 传坐 | 传座 | 传卮 | 传胤 | 传禀 | 传诂 | 传诏 | 传诏童 | 传诔 | 传谕 | 传刍 | 传馨 | 传飧 | 传遽 | 传鬻 | 传嬗 | 传驿 | 传胪 | 传祚 | 传禅 | 传镫 | 传癖 | 传跸 | 传貂 | 传觞
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on