Chinese words and Expressions

| 当案 | 当百 | 当班 | 当本 | 当笔 | 当兵 | 当不得 | 当不的 | 当不过 | 当不起 | 当不住 | 当簿 | 当才 | 当槽儿的 | 当曹 | 当差 | 当场 | 当场出彩 | 当场出丑 | 当场献丑 | 当朝 | 当撑 | 当成 | 当承 | 当冲 | 当初 | 当处 | 当粗坌 | 当代 | 当代英雄 | 当待 | 当担 | 当当 | 当当响 | 当道 | 当道撅坑 | 当得 | 当敌 | 当抵 | 当地 | 当典 | 当店 | 当东 | 当堵 | 当赌 | 当断不断 | 当对 | 当厄 | 当儿 | 当耳边风 | 当耳旁风 | 当番 | 当坊 | 当方 | 当房 | 当锋 | 当风 | 当风秉烛 | 当该 | 当关 | 当官 | 当管 | 当馆 | 当归 | 当锅 | 当国 | 当合 | 当红 | 当户 | 当机贵断 | 当机立断 | 当机立决 | 当即 | 当家 | 当家的 | 当家理纪 | 当家立计 | 当家立纪 | 当家立事 | 当家立业 | 当家人 | 当家子 | 当家做主 | 当家作主 | 当价 | 当驾 | 当间 | 当间儿 | 当街 | 当今 | 当今无辈 | 当今之务 | 当紧 | 当境 | 当局 | 当局者迷 | 当句对 | 当捐 | 当康 | 当刻 | 当空 | 当口 | 当口儿 | 当来 | 当拦 | 当阑 | 当琅琅 | 当郎 | 当牢 | 当离 | 当理 | 当立之年 | 当梁 | 当量 | 当令 | 当卢 | 当颅 | 当炉 | 当路 | 当路君 | 当路塞 | 当路子 | 当卖 | 当门 | 当门抵户 | 当门对户 | 当门户 | 当门犬 | 当面 | 当面出丑 | 当面错过 | 当面鼓对面锣 | 当面锣 | 当面锣对面鼓 | 当面是人 | 当面是人背后是鬼 | 当面输心背面笑 | 当名 | 当命 | 当难 | 当年 | 当宁 | 当匹 | 当票 | 当票子 | 当铺 | 当期 | 当千钱 | 当前 | 当前决意 | 当枪使 | 当寝 | 当权 | 当权派 | 当然 | 当仁 | 当仁不让 | 当人 | 当日 | 当若 | 当丧 | 当上 | 当梢顺 | 当身 | 当甚 | 当生 | 当十钱 | 当时 | 当实 | 当使 | 当世 | 当世才度 | 当世才具 | 当世得失 | 当世冠 | 当世取舍 | 当世儒宗 | 当世无双 | 当事 | 当事人 | 当事者 | 当势 | 当是 | 当室 | 当手 | 当耍 | 当税 | 当司 | 当岁 | 当堂 | 当天 | 当庭 | 当头 | 当头棒 | 当头棒喝 | 当头对面 | 当头炮 | 当头人 | 当途 | 当涂 | 当涂高 | 当土 | 当兔 | 当晚 | 当为秋霜 | 当位 | 当午 | 当物 | 当务 | 当务始终 | 当务之急 | 当昔 | 当夕 | 当下 | 当先 | 当乡 | 当心 | 当刑而王 | 当行 | 当行本色 | 当行出色 | 当行家 | 当胸 | 当匈 | 当熊 | 当须 | 当选 | 当巡 | 当言 | 当眼 | 当央 | 当阳 | 当腰 | 当夜 | 当依 | 当役 | 当意 | 当应 | 当御 | 当元 | 当原 | 当院 | 当月 | 当月钱 | 当运 | 当灾 | 当真 | 当真假 | 当政 | 当之无愧 | 当之有愧 | 当职 | 当直 | 当值 | 当制 | 当中 | 当众 | 当州 | 当轴 | 当轴处中 | 当轴之士 | 当昼 | 当壮 | 当着矮人 | 当着不着 | 当子 | 当罪 | 当做 | 当作 | 当垆 | 当啷 | 当啷啷 | 当衢 | 当膺 | 当璧 | 当戗 | 当扈
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on