Chinese words and Expressions

| 花案 | 花把势 | 花把戏 | 花白 | 花板肉 | 花瓣 | 花苞 | 花报 | 花爆 | 花被 | 花本 | 花闭月羞 | 花边 | 花边鬼头 | 花边钱 | 花边人物 | 花不棱登 | 花不楞登 | 花不愣登 | 花布 | 花部 | 花彩列岛 | 花菜 | 花残月缺 | 花草 | 花插 | 花插着 | 花茶 | 花厂 | 花朝 | 花朝节 | 花朝月夕 | 花朝月夜 | 花车 | 花辰 | 花辰月夕 | 花晨 | 花晨月夕 | 花城 | 花成蜜就 | 花痴 | 花池 | 花池子 | 花虫 | 花丑 | 花础 | 花船 | 花唇 | 花丛 | 花簇 | 花簇簇 | 花簇锦攒 | 花翠 | 花搭着 | 花大姐 | 花旦 | 花当 | 花灯 | 花灯戏 | 花蒂 | 花点 | 花点子 | 花雕 | 花雕酒 | 花调 | 花蝶 | 花丁 | 花洞子 | 花缎 | 花堆锦簇 | 花多实少 | 花多子少 | 花朵 | 花儿 | 花儿洞子 | 花儿匠 | 花儿样子 | 花儿针 | 花房 | 花飞蝶舞 | 花肥 | 花费 | 花粉 | 花粉篮 | 花粉楼 | 花粉钱 | 花封 | 花风 | 花肤 | 花刚石 | 花纲 | 花岗石 | 花岗岩 | 花岗岩地貌 | 花岗岩头脑 | 花糕 | 花蛤 | 花根本艳 | 花梗 | 花工 | 花宫 | 花咕朵 | 花姑 | 花姑娘 | 花鼓 | 花鼓棒 | 花鼓戏 | 花骨朵 | 花骨头 | 花瓜 | 花冠 | 花管 | 花馆 | 花光 | 花光柳影 | 花棍舞 | 花国 | 花海 | 花好月圆 | 花和尚 | 花哄 | 花红 | 花红柳绿 | 花胡洞 | 花胡哨 | 花胡同 | 花户 | 花花 | 花花草草 | 花花肠子 | 花花搭搭 | 花花点点 | 花花公子 | 花花柳柳 | 花花碌碌 | 花花绿绿 | 花花面 | 花花世界 | 花花太岁 | 花话 | 花环 | 花黄 | 花卉 | 花会 | 花魂 | 花活 | 花货 | 花机 | 花季 | 花甲 | 花甲之年 | 花甲子 | 花架 | 花架子 | 花笺 | 花间集 | 花间四友 | 花见羞 | 花剑 | 花匠 | 花椒 | 花娇柳 | 花脚猫 | 花轿 | 花街 | 花街柳陌 | 花街柳市 | 花街柳巷 | 花阶柳市 | 花界 | 花锦 | 花锦世界 | 花烬 | 花精 | 花镜 | 花径 | 花九锡 | 花酒 | 花局 | 花炬 | 花捐 | 花卷 | 花棵 | 花口 | 花魁 | 花蜡 | 花蜡烛 | 花腊 | 花腊搽 | 花篮 | 花琅琅 | 花郎 | 花蕾 | 花梨 | 花黎胡哨 | 花狸狐哨 | 花里胡哨 | 花里胡绍 | 花丽狐哨 | 花历 | 花利 | 花脸 | 花梁 | 花林粉阵 | 花铃 | 花令 | 花柳 | 花柳病 | 花柳场 | 花柳丛 | 花柳人家 | 花柳营 | 花柳症 | 花楼 | 花露 | 花露水 | 花罗 | 花麻 | 花麻调嘴 | 花马掉嘴 | 花猫巧嘴 | 花帽军 | 花貌 | 花貌蓬心 | 花门 | 花门柳户 | 花蜜 | 花面 | 花面狸 | 花苗 | 花民 | 花明柳暗 | 花明柳媚 | 花名 | 花名簿 | 花名册 | 花魔酒病 | 花木 | 花木瓜 | 花木兰 | 花奶奶 | 花呢 | 花娘 | 花酿 | 花鸟 | 花鸟画 | 花鸟使 | 花孽 | 花镊 | 花农 | 花奴 | 花奴鼓 | 花拍 | 花盘 | 花判 | 花炮 | 花盆 | 花蓬心 | 花片 | 花票 | 花瓶 | 花屏 | 花魄 | 花扑扑 | 花圃 | 花谱 | 花期 | 花旗 | 花旗国 | 花旗银行 | 花气 | 花扦儿 | 花前月下 | 花枪 | 花腔 | 花腔鼓 | 花腔令鼓 | 花腔腰鼓 | 花墙 | 花巧 | 花翘 | 花俏 | 花青 | 花青素 | 花卿 | 花曲 | 花圈 | 花拳 | 花拳绣腿 | 花茸 | 花容 | 花容月貌 | 花乳 | 花乳石 | 花蕊 | 花蕊石 | 花瑞 | 花腮 | 花色 | 花纱 | 花纱布 | 花山节 | 花山崖壁画 | 花衫 | 花梢 | 花稍 | 花哨 | 花绍 | 花舌子 | 花神 | 花生 | 花生豆 | 花生豆儿 | 花生酱 | 花生满路 | 花生米 | 花生仁 | 花生油 | 花生子 | 花胜 | 花师 | 花十八 | 花石纲 | 花时 | 花式 | 花式线 | 花事 | 花饰 | 花市 | 花书 | 花束 | 花水 | 花说柳说 | 花丝 | 花台 | 花坛 | 花毯 | 花堂 | 花桃 | 花蹄 | 花天锦地 | 花天酒地 | 花田 | 花甜蜜就 | 花甜蜜嘴 | 花厅 | 花庭 | 花筒 | 花头 | 花头勇 | 花团锦簇 | 花腿 | 花腿闲汉 | 花托 | 花王 | 花文 | 花纹 | 花无百日红 | 花舞 | 花坞 | 花息 | 花媳妇儿 | 花下子 | 花仙 | 花县 | 花线 | 花相 | 花香鸟语 | 花箱 | 花项 | 花销 | 花消 | 花宵 | 花谢 | 花心 | 花信 | 花信风 | 花信年华 | 花星 | 花腥 | 花绣 | 花虚 | 花须 | 花须蝶芒 | 花序 | 花絮 | 花选 | 花雪 | 花押 | 花押印 | 花芽 | 花烟间 | 花盐 | 花言巧语 | 花颜 | 花颜月貌 | 花眼 | 花眼眼 | 花艳 | 花样 | 花样不同 | 花样刀 | 花样翻新 | 花样滑冰 | 花样滑雪 | 花样经 | 花样新翻 | 花样游泳 | 花样子 | 花妖 | 花妖子 | 花药 | 花椰菜 | 花叶 | 花衣 | 花意 | 花阴 | 花银 | 花淫 | 花英 | 花鹰 | 花营 | 花营锦阵 | 花影缤纷 | 花用 | 花友 | 花雨 | 花园 | 花园子 | 花源 | 花苑 | 花院 | 花约 | 花月 | 花月缘 | 花月之身 | 花韵 | 花栽子 | 花攒锦簇 | 花攒锦聚 | 花攒绮簇 | 花噪 | 花贼 | 花斋 | 花帐 | 花账 | 花障 | 花招 | 花遮柳掩 | 花遮柳隐 | 花辙 | 花针 | 花枕 | 花阵 | 花枝 | 花枝招颤 | 花枝招展 | 花纸头 | 花轴 | 花烛 | 花烛洞房 | 花烛红妆 | 花烛夜 | 花主 | 花柱 | 花砖 | 花装 | 花装队 | 花着 | 花着儿 | 花子 | 花子儿 | 花子胚 | 花字 | 花嘴 | 花嘴花舌 | 花嘴利舌 | 花嘴骗舌 | 花座 | 花靥 | 花凇 | 花冢 | 花诏 | 花诰 | 花莳 | 花萼 | 花萼楼 | 花萼相辉 | 花葩 | 花囿 | 花衢 | 花衢柳陌 | 花饧 | 花骢 | 花绶 | 花缦 | 花杵 | 花栲栲儿 | 花栲栳儿 | 花榈木 | 花榭 | 花臊 | 花钗 | 花钿 | 花镳 | 花鸨 | 花蚨 | 花筵 | 花舫 | 花翎 | 花蹊 | 花霾脖子 | 花鲫鱼 | 花鞴扇 | 花鬟
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on