Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
View details Got it

Chinese words and Expressions

| 花案 | 花把势 | 花把戏 | 花白 | 花板肉 | 花瓣 | 花苞 | 花报 | 花爆 | 花被 | 花本 | 花闭月羞 | 花边 | 花边鬼头 | 花边钱 | 花边人物 | 花不棱登 | 花不楞登 | 花不愣登 | 花布 | 花部 | 花彩列岛 | 花菜 | 花残月缺 | 花草 | 花插 | 花插着 | 花茶 | 花厂 | 花朝 | 花朝节 | 花朝月夕 | 花朝月夜 | 花车 | 花辰 | 花辰月夕 | 花晨 | 花晨月夕 | 花城 | 花成蜜就 | 花痴 | 花池 | 花池子 | 花虫 | 花丑 | 花础 | 花船 | 花唇 | 花丛 | 花簇 | 花簇簇 | 花簇锦攒 | 花翠 | 花搭着 | 花大姐 | 花旦 | 花当 | 花灯 | 花灯戏 | 花蒂 | 花点 | 花点子 | 花雕 | 花雕酒 | 花调 | 花蝶 | 花丁 | 花洞子 | 花缎 | 花堆锦簇 | 花多实少 | 花多子少 | 花朵 | 花儿 | 花儿洞子 | 花儿匠 | 花儿样子 | 花儿针 | 花房 | 花飞蝶舞 | 花肥 | 花费 | 花粉 | 花粉篮 | 花粉楼 | 花粉钱 | 花封 | 花风 | 花肤 | 花刚石 | 花纲 | 花岗石 | 花岗岩 | 花岗岩地貌 | 花岗岩头脑 | 花糕 | 花蛤 | 花根本艳 | 花梗 | 花工 | 花宫 | 花咕朵 | 花姑 | 花姑娘 | 花鼓 | 花鼓棒 | 花鼓戏 | 花骨朵 | 花骨头 | 花瓜 | 花冠 | 花管 | 花馆 | 花光 | 花光柳影 | 花棍舞 | 花国 | 花海 | 花好月圆 | 花和尚 | 花哄 | 花红 | 花红柳绿 | 花胡洞 | 花胡哨 | 花胡同 | 花户 | 花花 | 花花草草 | 花花肠子 | 花花搭搭 | 花花点点 | 花花公子 | 花花柳柳 | 花花碌碌 | 花花绿绿 | 花花面 | 花花世界 | 花花太岁 | 花话 | 花环 | 花黄 | 花卉 | 花会 | 花魂 | 花活 | 花货 | 花机 | 花季 | 花甲 | 花甲之年 | 花甲子 | 花架 | 花架子 | 花笺 | 花间集 | 花间四友 | 花见羞 | 花剑 | 花匠 | 花椒 | 花娇柳 | 花脚猫 | 花轿 | 花街 | 花街柳陌 | 花街柳市 | 花街柳巷 | 花阶柳市 | 花界 | 花锦 | 花锦世界 | 花烬 | 花精 | 花镜 | 花径 | 花九锡 | 花酒 | 花局 | 花炬 | 花捐 | 花卷 | 花棵 | 花口 | 花魁 | 花蜡 | 花蜡烛 | 花腊 | 花腊搽 | 花篮 | 花琅琅 | 花郎 | 花蕾 | 花梨 | 花黎胡哨 | 花狸狐哨 | 花里胡哨 | 花里胡绍 | 花丽狐哨 | 花历 | 花利 | 花脸 | 花梁 | 花林粉阵 | 花铃 | 花令 | 花柳 | 花柳病 | 花柳场 | 花柳丛 | 花柳人家 | 花柳营 | 花柳症 | 花楼 | 花露 | 花露水 | 花罗 | 花麻 | 花麻调嘴 | 花马掉嘴 | 花猫巧嘴 | 花帽军 | 花貌 | 花貌蓬心 | 花门 | 花门柳户 | 花蜜 | 花面 | 花面狸 | 花苗 | 花民 | 花明柳暗 | 花明柳媚 | 花名 | 花名簿 | 花名册 | 花魔酒病 | 花木 | 花木瓜 | 花木兰 | 花奶奶 | 花呢 | 花娘 | 花酿 | 花鸟 | 花鸟画 | 花鸟使 | 花孽 | 花镊 | 花农 | 花奴 | 花奴鼓 | 花拍 | 花盘 | 花判 | 花炮 | 花盆 | 花蓬心 | 花片 | 花票 | 花瓶 | 花屏 | 花魄 | 花扑扑 | 花圃 | 花谱 | 花期 | 花旗 | 花旗国 | 花旗银行 | 花气 | 花扦儿 | 花前月下 | 花枪 | 花腔 | 花腔鼓 | 花腔令鼓 | 花腔腰鼓 | 花墙 | 花巧 | 花翘 | 花俏 | 花青 | 花青素 | 花卿 | 花曲 | 花圈 | 花拳 | 花拳绣腿 | 花茸 | 花容 | 花容月貌 | 花乳 | 花乳石 | 花蕊 | 花蕊石 | 花瑞 | 花腮 | 花色 | 花纱 | 花纱布 | 花山节 | 花山崖壁画 | 花衫 | 花梢 | 花稍 | 花哨 | 花绍 | 花舌子 | 花神 | 花生 | 花生豆 | 花生豆儿 | 花生酱 | 花生满路 | 花生米 | 花生仁 | 花生油 | 花生子 | 花胜 | 花师 | 花十八 | 花石纲 | 花时 | 花式 | 花式线 | 花事 | 花饰 | 花市 | 花书 | 花束 | 花水 | 花说柳说 | 花丝 | 花台 | 花坛 | 花毯 | 花堂 | 花桃 | 花蹄 | 花天锦地 | 花天酒地 | 花田 | 花甜蜜就 | 花甜蜜嘴 | 花厅 | 花庭 | 花筒 | 花头 | 花头勇 | 花团锦簇 | 花腿 | 花腿闲汉 | 花托 | 花王 | 花文 | 花纹 | 花无百日红 | 花舞 | 花坞 | 花息 | 花媳妇儿 | 花下子 | 花仙 | 花县 | 花线 | 花相 | 花香鸟语 | 花箱 | 花项 | 花销 | 花消 | 花宵 | 花谢 | 花心 | 花信 | 花信风 | 花信年华 | 花星 | 花腥 | 花绣 | 花虚 | 花须 | 花须蝶芒 | 花序 | 花絮 | 花选 | 花雪 | 花押 | 花押印 | 花芽 | 花烟间 | 花盐 | 花言巧语 | 花颜 | 花颜月貌 | 花眼 | 花眼眼 | 花艳 | 花样 | 花样不同 | 花样刀 | 花样翻新 | 花样滑冰 | 花样滑雪 | 花样经 | 花样新翻 | 花样游泳 | 花样子 | 花妖 | 花妖子 | 花药 | 花椰菜 | 花叶 | 花衣 | 花意 | 花阴 | 花银 | 花淫 | 花英 | 花鹰 | 花营 | 花营锦阵 | 花影缤纷 | 花用 | 花友 | 花雨 | 花园 | 花园子 | 花源 | 花苑 | 花院 | 花约 | 花月 | 花月缘 | 花月之身 | 花韵 | 花栽子 | 花攒锦簇 | 花攒锦聚 | 花攒绮簇 | 花噪 | 花贼 | 花斋 | 花帐 | 花账 | 花障 | 花招 | 花遮柳掩 | 花遮柳隐 | 花辙 | 花针 | 花枕 | 花阵 | 花枝 | 花枝招颤 | 花枝招展 | 花纸头 | 花轴 | 花烛 | 花烛洞房 | 花烛红妆 | 花烛夜 | 花主 | 花柱 | 花砖 | 花装 | 花装队 | 花着 | 花着儿 | 花子 | 花子儿 | 花子胚 | 花字 | 花嘴 | 花嘴花舌 | 花嘴利舌 | 花嘴骗舌 | 花座 | 花靥 | 花凇 | 花冢 | 花诏 | 花诰 | 花莳 | 花萼 | 花萼楼 | 花萼相辉 | 花葩 | 花囿 | 花衢 | 花衢柳陌 | 花饧 | 花骢 | 花绶 | 花缦 | 花杵 | 花栲栲儿 | 花栲栳儿 | 花榈木 | 花榭 | 花臊 | 花钗 | 花钿 | 花镳 | 花鸨 | 花蚨 | 花筵 | 花舫 | 花翎 | 花蹊 | 花霾脖子 | 花鲫鱼 | 花鞴扇 | 花鬟
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on