Os cookies de educalingo são usados para personalizar anúncios e obter estatísticas de tráfego web. Também compartilhamos suas informações de uso do nosso site com parceiros de mídia social, publicidade e análise.
Veja detalhes Aceitar

Palavras e Expressões em bengali

| দংশ | দংশক | দংশন | দংশল | দংশা | দংশিত | দংষ্ট্র | দংষ্ট্রা | দা | দা-কাটা | দাঁও | দাঁড় | দাঁড়-কাক | দাঁড়া | দাঁড়ানো | দাঁড়াশ | দাঁড়ি | দাঁত | দাঁতন | দাঁতভাঙা | দাউ-দাউ | দাও | দাওয়া | দাওয়াত | দাক্ষায়ণী | দাক্ষিণাত্য | দাক্ষিণ্য | দাখিল | দাখিলা | দাগ | দাগ-রাজি | দাগনি | দাগা | দাগি | দাঙ্গা | দাড়া | দাড়ি | দাড়িম | দাণ্ডা | দাতব্য | দাতা | দাত্যূহ | দাত্র | দাত্রী | দাদ | দাদ-খানি | দাদন | দাদরা | দাদা | দাদি | দাদু | দাদু-পন্হী | দাদুর | দান | দানব | দানা | দানি | দানী | দানীয় | দানেচ্ছা | দানেশ-মন্দ | দানো | দান্ত | দাপ | দাপক | দাপট | দাপন | দাপা | দাপিত | দাব | দাবড়া | দাবনা | দাবা | দাবা-বড়ে | দাবাগ্নি | দাবাড়ু | দাবানো | দাবি | দাম | দামড়া | দামা-দামি | দামামা | দামাল | দামি | দামিনী | দামোদর | দাম্পত্য | দাম্ভিক | দার | দার-চিনি | দারক | দারগ্রহণ | দারা | দারি | দারিকা | দারিত | দারিদ্র | দারী | দারু | দারুচিনি | দারুণ | দারুব্রহ্ম | দারোগা | দার্ঢ্য | দার্শনিক | দালান | দালাল | দালিয়া | দাশ | দাশরথি | দাস | দাস্ত | দাস্য | দাস্যা | দাহ | দাহিকা | দাহিত | দাহী | দাহ্য | দায় | দায়-গ্রস্ত | দায়-বদ্ধ | দায়ক | দায়ভাগ | দায়রা | দায়সারা | দায়াদ | দায়িক | দায়িকা | দায়িত্ব | দায়ী | দায়ের | দি | দিওয়ানা | দিক | দিগকে | দিগঙ্গনা | দিগন্ত | দিগন্তর | দিগম্বর | দিগ্-গজ | দিগ্-জ্ঞান | দিগ্-দর্শন | দিগ্-ভোলা | দিগ্-ভ্রম | দিগ্দিগন্ত | দিগ্ধ | দিগ্বধূ | দিগ্বলয় | দিগ্বসন | দিগ্বালা | দিগ্বিদিক | দিগ্বি়জয় | দিঘ | দিঘি | দিঙ্-নাগ | দিঙ্-নির্ণয় | দিঙ্-মণ্ডল | দিঙ্-মূঢ | দিঠ | দিতি | দিত্সা | দিদা | দিদি | দিদৃক্ষা | দিন | দিনাঙ্ক | দিনাতি-পাত | দিনানুদিন | দিনান্ত | দিনার | দিনেমার | দিনেশ | দিপাবলি | দিবস | দিবা | দিব্য | দিব্যাঙ্গনা | দিল | দিল্লিকা ল়ড্ডু | দিশ | দিশা | দিশারি | দিস্তা | দিয়া | দিয়াড়া | দিয়াড়ি | দিয়ালা | দিয়াশলাই | দিয়ে দেওয়া | দীক্ষক | দীক্ষণীয় | দীক্ষা | দীঘ | দীধিতি | দীন | দীনেশ | দীপ | দীপক | দীপন | দীপপুঞ্জ | দীপাধার | দীপান্বিতা | দীপালি | দীপিকা | দীপিত | দীপোত্সব | দীপ্ত | দীপ্তাংশু | দীপ্তি | দীপ্য | দীপ্র | দীর্ঘ | দীর্ঘিকা | দীর্ণ | দীয়-মান | দুঁদে | দুঁহু | দুঃ | দুঃখ | দুই | দুকথা | দুকুল | দুকূল | দুখ | দুখান | দুগ্ধ | দুজন | দুটা | দুড়-দাড় | দুড়ুম | দুতরফা | দুত্তোর | দুদণ্ড | দুধ | দুনম্বরি | দুনি | দুনির্মিত্ত | দুনিয়া | দুনো | দুন্দুভি | দুপ | দুপাক | দুপুর | দুপেয়ে | দুফলা | দুফাল | দুবেদ | দুভাষী | দুম | দুমড়ানো | দুমদাম | দুমনা | দুম্বা | দুর-দুর | দুরতি-ক্রমণ | দুরত্যয় | দুরদৃষ্ট | দুরধি-গম্য | দুরধ্যয় | দুরন্ত | দুরন্বয় | দুরপনেয় | দুরব-গম | দুরব-গাহ | দুরবস্হ | দুরভি-গম্য | দুরভি-গ্রহ | দুরভি-প্রায় | দুরভি-সন্ধি | দুরমো | দুরস্ত | দুরাকাঙ্ক্ষা | দুরাক্রম | দুরাগ্রহ | দুরাচরণীয় | দুরাচার | দুরাত্মা | দুরাধর্ষ | দুরাপ | দুরারোগ্য | দুরারোহ | দুরালাপ | দুরাশা | দুরাশয় | দুরাসদ | দুরি | দুরিত | দুরুক্তি | দুরুচ্চার | দুরুত্তর | দুরুদুরু | দুরূহ | দুরোদর | দুর্-মুশ | দুর্গ | দুর্গ-পতি | দুর্গত | দুর্গতি | দুর্গন্ধ | দুর্গম | দুর্গা | দুর্গা টুনটুনি | দুর্গাধি-পতি | দুর্গেশ | দুর্গোত্সব | দুর্গ্রহ | দুর্ঘট | দুর্ঘটনা | দুর্জন | দুর্জ্ঞেয় | দুর্জয় | দুর্দম | দুর্দশা | দুর্দান্ত | দুর্দিন | দুর্দৈব | দুর্ধর্ষ | দুর্নাম | দুর্নিবার | দুর্নিরীক্ষ্য | দুর্নিরোধ্য | দুর্নীত | দুর্নীতি | দুর্বচন | দুর্বত্সর | দুর্বল | দুর্বলতা | দুর্বহ | দুর্বাক | দুর্বাক্য | দুর্বাচ্য | দুর্বার | দুর্বার্তা | দুর্বাসনা | দুর্বাসিত | দুর্বিগাহ | দুর্বিজ্ঞেয় | দুর্বিনীত | দুর্বিনেয় | দুর্বিপাক | দুর্বিষহ | দুর্বুদ্ধি | দুর্বৃত্ত | দুর্বোধ | দুর্ব্যবহার | দুর্ভক্ষ্য | দুর্ভগ | দুর্ভর | দুর্ভাগা | দুর্ভাগ্য | দুর্ভাবনা | দুর্ভিক্ষ | দুর্ভেদ | দুর্ভেদ্য | দুর্ভোগ | দুর্মতি | দুর্মদ | দুর্মনা | দুর্মর | দুর্মুখ | দুর্মূল্য | দুর্মেধা | দুর্মো | দুর্মোচ্য | দুর্যোগ | দুর্যোধন | দুর্লক্ষণ | দুর্লক্ষ্য | দুর্লঙ্ঘ | দুর্লভ | দুর্হৃদ | দুল | দুলকি | দুলন | দুলা | দুলারি | দুলাল | দুলিচা | দুলুনি | দুলে | দুশ-মন | দুশ্চর | দুশ্চরিত্র | দুশ্চিকিত্স্য | দুশ্চিন্তা | দুশ্চেষ্টা | দুশ্ছেদ্য | দুষা | দুষ্কর | দুষ্কর্ম | দুষ্কার্য | দুষ্কাল | দুষ্কুল | দুষ্কৃত | দুষ্কৃতি | দুষ্কৃতী | দুষ্ক্রিয়া | দুষ্ট | দুষ্টামি | দুষ্টাশয় | দুষ্টি | দুষ্টু | দুষ্পরাজেয় | দুষ্পাচ্য | দুষ্প্রধর্ষ | দুষ্প্রবৃত্তি | দুষ্প্রবেশ | দুষ্প্রমেয় | দুষ্প্রাপ্য | দুষ্মন্ত | দুসন্ধ্যা | দুস্তর | দুস্হ | দুহা | দুহাতিয়া | দুহিতা | দুহুঁ | দুহ্য | দুয়ানি | দুয়ার | দুয়ো | দূত | দূতাবাস | দূতালি | দূতিয়ালি | দূতী | দূর | দূরেক্ষণ | দূর্বা | দূষক | দূষণ | দৃক্ | দৃঢ় | দৃপ্ত | দৃশ্য | দৃষ্ট | দৃষ্টান্ত | দৃষ্টি | দে | দেঁতো | দেইজি | দেউটি | দেউড়ি | দেউল | দেউলিয়া | দেও-দার | দেওর | দেওয়া | দেওয়ান | দেওয়ানি | দেওয়াল | দেওয়ালি | দেখ | দেখতা | দেখতে দেখতে | দেখন | দেখনাই | দেখা | দেড় | দেড়ে | দেদার | দেদীপ্য-মান | দেদো | দেধান | দেন-মোহর | দেনদার | দেনা | দেনো | দেব | দেবকী | দেবত্র | দেবন | দেবর | দেবা | দেবাত্মা | দেবাদি-দেব | দেবাদেশ | দেবানুগ্রহ | দেবান্তক | দেবারি | দেবালয় | দেবাশ্রিত | দেবী | দেবেন্দ্র | দেবেশ | দেবোচিত | দেবোপম | দেব্যা | দেমাক | দেরকো | দেরাজ | দেরি | দেশ | দেশনা | দেশাচার | দেশাত্ম-বোধ | দেশাধিপ | দেশান্তর | দেশান্তরি | দেশি | দেশীয় | দেশোত্-পন্ন | দেহ | দেহলি | দেহা | দেহাত | দেহাতীত | দেহাত্ম-প্রত্যয় | দেহাত্ম-বাদ | দেহান্ত | দেহান্তর | দেহাবরণ | দেহাবসান | দেহারা | দেহি | দেহী | দেহোপ-জীবিনী | দেয় | দেয়া | দেয়ালা | দেয়াসি | দেয়াসিনি | দৈত্য | দৈন | দৈনন্দিন | দৈনিক | দৈন্য | দৈব | দৈবী | দৈর্ঘ্য | দৈশিক | দৈহিক | দোঁহা | দোআনি | দোকর | দোকান | দোক্তা | দোগ্ধা | দোচালা | দোজখ | দোজবর | দোটানা | দোতলা | দোতারা | দোদমা | দোদুল | দোদুল্য-মান | দোধারি | দোনা | দোপড়া | দোপাটি | দোপাট্টা | দোপিঁয়াজি | দোপেয়ে | দোফলা | দোবজা | দোবরা | দোভাষী | দোমনা | দোমালা | দোমুখো | দোর | দোরকা | দোরঙা | দোরসা | দোরোকা | দোর্দণ্ড | দোল | দোলক | দোলন | দোলনা | দোলমা | দোলা | দোলাই | দোলাচল-চিত্ত | দোলায়-মান | দোলায়িত | দোলিকা | দোলিত | দোশালা | দোষ | দোষা | দোসর | দোসা | দোসুতি | দোস্ত | দোহক | দোহদ | দোহন | দোহা | দোহাই | দোহানো | দোহার | দোহারা | দোহালো | দোহ্য | দোয়া | দোয়াত | দোয়ার | দোয়েল | দৌড় | দৌত্য | দৌবারিক | দৌরাত্ম্য | দৌর্গন্ধ্য | দৌর্বল্য | দৌর্মনস্য | দৌলত | দৌহিত্র | দ্বন্দ্ব | দ্বাচত্বারিংশ | দ্বাত্রিংশ | দ্বাদশ | দ্বাপর | দ্বাবিংশ | দ্বার | দ্বারকা | দ্বারবান | দ্বারা | দ্বারিকা | দ্বারী | দ্বারোদ্-ঘাটন | দ্বাষষ্টি | দ্বাসপ্ততি | দ্বি | দ্বিষত্ | দ্বিষ্ট | দ্বীপ | দ্বীপী | দ্বেষ | দ্বৈত | দ্বৈধ | দ্বৈপ | দ্বৈপায়ন | দ্বৈপ্য | দ্বৈবার্ষিক | দ্বৈবিধ্য | দ্বৈমাতৃক | দ্বৈরথ | দ্বৈরাজ্য | দ্ব্যক্ষর | দ্ব্যণুক | দ্ব্যর্থ | দ্ব্যশীতি | দ্ব্যহ | দ্ব্যাত্মবাদী | দ্ব্যাহিক | দ্বয় | দ্যাখন-হাসি | দ্যু | দ্যুতি | দ্যুলোক | দ্যূত | দ্যোতক | দ্যোতনা | দ্রঢ়িষ্ঠ | দ্রঢ়ীয়ান | দ্রব | দ্রবিণ | দ্রবীকরণ | দ্রব্য | দ্রষ্টব্য | দ্রষ্টা | দ্রাক্ষা | দ্রাঘিমা | দ্রাব | দ্রাবিড় | দ্রাব্য | দ্রিমি-দ্রিমি | দ্রুত | দ্রুতি | দ্রুম | দ্রোণ | দ্রোণি | দ্রোহ | দ্রৌণি | দ্রৌপদী | দ্রৌহিক
Baixe o aplicativo educalingo
bn
dicionário bengali
Descubra tudo o que está escondido nas palavras em