Palavras e Expressões em bengali

| ন যযৌ ন তস্হৌ | ন়ড়-নড় | না | নাঃ-না | নাই | নাই-আঁক়ড়া | নাইঘরে খাঁই | নাইটিংগেল | নাইট্রোজেন | নাইয়া | নাও | নাওয়া | নাক | নাকচ | নাকছাবি | নাকসাট | নাকা | নাকানি-চুবানি | নাকারা | নাকাল | নাকি | নাকুয়া | নাকে কান্না | নাকো | নাক্ষত্র | নাখোদা | নাখোশ | নাগ | নাগ-রঙ্গ | নাগপঞ্চমী | নাগর | নাগর-দোলা | নাগরা | নাগরালি | নাগরি | নাগরিক | নাগরিকা | নাগরী | নাগা | নাগাড় | নাগাদ | নাগাল | নাগিনী | নাগেন্দ্র | নাগেশ | নাগেশ্বর | নাঙ | নাঙ্গা | নাচ | নাচা | নাচাড়ি | নাচার | নাচি | নাচিকেত | নাচিয়ে | নাছ | নাছো়ড় | নাজনে | নাজানি | নাজিনা | নাজিম | নাজির | নাজুক | নাজেহাল | নাট | নাটক | নাটা | নাটাই | নাটিকা | নাটুকে | নাটুয়া | নাট্য | নাড়া | নাড়া বাঁধা | নাড়ি | নাড়ু | নাতজামাই | নাতি | নাথ | নাদ | নাদন | নাদা | নাদিত | নাদুস-নুদুস | নাদেয় | নান | নান-কর | নানক-পন্হী | নানা | নান্দনিক | নান্দী | নাপছন্দ | নাপাক | নাপিত | নাপ্পি | নাফা | নাবা | নাবাধ্যক্ষ | নাবাল | নাবালক | নাবি | নাবিক | নাবো | নাব্য | নাভি | নাম | নামক | নামঞ্জুর | নামতা | নামা | নামাঙ্কিত | নামানো | নামান্তর | নামাবলি | নামী | নামো | নামোচ্চারণ | নারক | নারকী | নারকীয় | নারঙ্গ | নারদ | নারসিংহী | নারা | নারাঙ্গা | নারাচ | নারাজ | নারায়ণ | নারিকেল | নারী | নার্ভ | নার্স | নাল | নালা | নালায়েক | নালি | নালিক | নালিতা | নালিশ | নাশ | নাশ-পাতি | নাশ-বন্দি | নাশকতা | নাশন | নাশা | নাস | নাসা | নাসিকা | নাসিক্য | নাস্তা | নাস্তা-নাবুদ | নাস্তি | নাস্তিক | নাহক | নাহা | নাহয় | নায়ক | নায়েক | নায়েব | নি | নিংড়া | নিঃ | নিউ-মোনিয়া | নিউক্লিয়ার | নিউজ-প্রিণ্ট | নিউটা | নিউট্রন বোমা | নিকট | নিকড়িয়া | নিকর | নিকরুণ | নিকষ | নিকা | নিকার | নিকারি | নিকাল | নিকাশ | নিকায় | নিকি | নিকুচি | নিকুঞ্জ | নিকুম্ভিলা | নিকৃত | নিকৃন্তন | নিকৃষ্ট | নিকেতন | নিকেল | নিক্তি | নিক্বণ | নিক্ষত্র | নিক্ষিপ্ত | নিক্ষেপ | নিক্ষেপিত | নিখরচা | নিখর্ব | নিখাকি | নিখাত | নিখাদ | নিখিল | নিখুঁত | নিখোঁজ | নিগড় | নিগদ | নিগম | নিগমন | নিগরণ | নিগাবান | নিগার | নিগীর্ণ | নিগূঢ় | নিগৃহীত | নিগ্রহ | নিগ্রো | নিঘণ্টু | নিঙড়া | নিচ | নিচাশয় | নিচু | নিচুল | নিচোল | নিচ্ছিদ্র | নিচয় | নিছক | নিছনি | নিজ | নিজাম | নিজে | নিঝুম | নিট | নিটোল | নিড়া | নিত-কনে | নিত-বর | নিতম্ব | নিতল | নিতা | নিতাই | নিতান্ত | নিতি | নিত্য | নিত্যানন্দ | নিথর | নিদর্শক | নিদর্শন | নিদর্শনা | নিদাঘ | নিদান | নিদারুণ | নিদালি | নিদিধ্যাস | নিদিষ্ট | নিদেন | নিদেশ | নিদ্রা | নিধন | নিধান | নিধি | নিধু-বন | নিধুবন | নিধেয় | নিনাদ | নিনু | নিন্দক | নিন্দন | নিন্দনীয় | নিন্দা | নিন্দার্হ | নিন্দিত | নিপট | নিপতন | নিপাট | নিপাত | নিপাতন | নিপাত্তা | নিপান | নিপীড়ক | নিপীড়ন | নিপীত | নিপুণ | নিব | নিবদ্ধ | নিবন্ত | নিবন্ধ | নিবন্ধক | নিবন্ধন | নিবর্ত | নিবসই | নিবসতি | নিবসন | নিবহ | নিবা | নিবাত | নিবানো | নিবাপ | নিবারক | নিবারণ | নিবারণীয় | নিবাস | নিবিড় | নিবিষ্ট | নিবীত | নিবুনিবু | নিবৃত্ত | নিবেদক | নিবেদন | নিবেশ | নিভন্ত | নিভাঁজ | নিভৃত | নিম | নিম-খুন | নিম-রাজি | নিমক | নিমকি | নিমগ্ন | নিমজ্জন | নিমন্ত্রণ | নিমা | নিমিত্ত | নিমিষ | নিমীলন | নিমেষ | নিম্ন | নিম্নাংশ | নিম্নাঙ্গ | নিম্নাঞ্চল | নিম্ব | নিম্বু | নিযুক্ত | নিযুত | নিযোক্তা | নিযোজ্য | নিরংশ | নিরক্ষ | নিরক্ষর | নিরখা | নিরগ্নি | নিরঙ্কুশ | নিরঞ্জন | নিরত | নিরতি-শয় | নিরতীত | নিরত্যয় | নিরন্ত | নিরন্তর | নিরন্তরাল | নিরন্ন | নিরপত্য | নিরপরাধ | নিরপেক্ষ | নিরব-কাশ | নিরব-গ্রহ | নিরব-শেষ | নিরবচ্ছিন্ন | নিরবদ্য | নিরবধি | নিরবলম্ব | নিরবসাদ | নিরবয়ব | নিরভি-মান | নিরমা | নিরম্বু | নিরর্গল | নিরর্থ | নিরলং-কার | নিরলস | নিরশ্রু | নিরসন | নিরস্ত | নিরস্ত্র | নিরহংকার | নিরা-করণ | নিরাকাঙ্ক্ষ | নিরাকার | নিরাকুল | নিরাকূত | নিরাকৃত | নিরাকৃতি | নিরাতঙ্ক | নিরাতপ | নিরাধার | নিরানন্দ | নিরানব্বই | নিরাপত্তা | নিরাপত্সু | নিরাপদ | নিরাবরণ | নিরাভরণ | নিরামিষ | নিরাময় | নিরালম্ব | নিরালস্য | নিরালা | নিরালোক | নিরাশ | নিরাশ্বাস | নিরাশ্রয় | নিরাসক্ত | নিরাহার | নিরায়ুধ | নিরিক্ত | নিরিখ | নিরিন্দ্রিয় | নিরিবিলি | নিরীক্ষক | নিরীক্ষণ | নিরীশ্বর | নিরীহ | নিরুক্ত | নিরুক্তি | নিরুচ্চার | নিরুত্-সাহ | নিরুত্-সুক | নিরুত্তর | নিরুত্তেজ | নিরুদক | নিরুদ্দিষ্ট | নিরুদ্দেশ | নিরুদ্ধ | নিরুদ্বিগ্ন | নিরুদ্বেগ | নিরুদ্যম | নিরুপদ্রপ | নিরুপম | নিরুপাখ্য | নিরুপাধি | নিরুপায় | নিরূপক | নিরূপণ | নিরেট | নিরেস | নিরোধ | নির্ঋতি | নির্গত | নির্গন্ধ | নির্গম | নির্গলন | নির্গুণ | নির্গূঢ় | নির্গৃহ | নির্গ্রন্হ | নির্ঘণ্ট | নির্ঘাত | নির্ঘৃণ | নির্ঘোষ | নির্জন | নির্জর | নির্জল | নির্জলা | নির্জিত | নির্জীব | নির্ঝঞ্ঝাট | নির্ঝর | নির্ণয় | নির্দল | নির্দায় | নির্দিষ্ট | নির্দেশ | নির্দেষ্টা | নির্দোষ | নির্দ্বন্দ্ব | নির্দ্বিধ | নির্দয় | নির্ধন | নির্ধারক | নির্ধারণ | নির্ধার্য | নির্ধূত | নির্ধূম | নির্নিগড় | নির্নিমিখ | নির্নিমেষ | নির্বংশ | নির্বচন | নির্বন্ধ | নির্বপন | নির্বর্তন | নির্বর্ষ | নির্বল | নির্বস্তুক | নির্বস্ত্র | নির্বাক | নির্বাচক | নির্বাচন | নির্বাণ | নির্বাত | নির্বাদ | নির্বাধ | নির্বান্ধব | নির্বাপক | নির্বাপণ | নির্বারিত | নির্বাসন | নির্বাহ | নির্বিকল্প | নির্বিকার | নির্বিঘ্ন | নির্বিচার | নির্বিণ্ণ | নির্বিদার | নির্বিবাদ | নির্বিবেক | নির্বিরোধ | নির্বিশঙ্ক | নির্বিশেষ | নির্বিশেষে | নির্বিষ | নির্বীজ | নির্বীর | নির্বীর্য | নির্বুদ্ধি | নির্বৃতি | নির্বৃত্ত | নির্বেদ | নির্বোধ | নির্ব্যাজ | নির্ব্যূঢ় | নির্ভর | নির্ভরসা | নির্ভাবনা | নির্ভীক | নির্ভুল | নির্ভেজাল | নির্ভয় | নির্মক্ষিক | নির্মঞ্ছন | নির্মধু | নির্মন্হন | নির্মম | নির্মল | নির্মলি | নির্মা | নির্মাণ | নির্মাতা | নির্মাল্য | নির্মায়িক | নির্মিত | নির্মুকুল | নির্মুক্ত | নির্মূল | নির্মূলন | নির্মূলী-করণ | নির্মেঘ | নির্মোক | নির্মোচন | নির্মোচ্য | নির্মোহ | নির্যাণ | নির্যাতক | নির্যাতন | নির্যাস | নির্লক্ষ্য | নির্লজ্জ | নির্লিপ্ত | নির্লিপ্তি | নির্লেপ | নির্লোভ | নির্লোভী | নির্লোম | নিরয় | নিলজ্জ | নিলম্বন | নিলাম | নিলীন | নিলয় | নিশ-পিশ | নিশসা | নিশা | নিশাত | নিশাদল | নিশান | নিশি | নিশি-গন্ধা | নিশিত | নিশিপালন | নিশীথ | নিশীথিনী | নিশুতি | নিশ্চল | নিশ্চিন্ত | নিশ্চিহ্ন | নিশ্চুপ | নিশ্চেতন | নিশ্চেতনা | নিশ্চেষ্ট | নিশ্চয় | নিশ্ছিদ্র | নিশ্বসন | নিষঙ্গ | নিষণ্ণ | নিষধ | নিষাদ | নিষাদী | নিষিক্ত | নিষিদ্ধ | নিষুপ্ত | নিষেক | নিষেধ | নিষেবণ | নিষ্ক | নিষ্কণ্টক | নিষ্কম্প | নিষ্কর | নিষ্করুণ | নিষ্কর্ম | নিষ্কর্মা | নিষ্কর্ষ | নিষ্কল | নিষ্কলঙ্ক | নিষ্কলুষ | নিষ্কাম | নিষ্কারণ | নিষ্কাশ | নিষ্কুল | নিষ্কৃতি | নিষ্কোষণ | নিষ্ক্রম | নিষ্ক্রান্ত | নিষ্ক্রিয় | নিষ্ক্রিয়া | নিষ্ক্রয় | নিষ্ঠা | নিষ্ঠীবন | নিষ্ঠুর | নিষ্ঠেব | নিষ্ঠ্যূত | নিষ্ণাত | নিষ্পত্তি | নিষ্পত্র | নিষ্পন্ন | নিষ্পাদক | নিষ্পাদন | নিষ্পাপ | নিষ্পিষ্ট | নিষ্পুণ্য | নিষ্পেষ | নিষ্প্রতিভ | নিষ্প্রদীপ | নিষ্প্রবাহ | নিষ্প্রভ | নিষ্প্রাণ | নিষ্প্রয়োজন | নিষ্ফল | নিষ্ফলা | নিসর্গ | নিসাড় | নিসাড়া | নিসিন্দা | নিসূদক | নিসূদন | নিসৃষ্ট | নিস্তনী | নিস্তন্দ্র | নিস্তব্ধ | নিস্তরঙ্গ | নিস্তরণ | নিস্তল | নিস্তার | নিস্তারিণী | নিস্তুষ | নিস্তেজ | নিস্তেজা | নিস্ত্রিংশ | নিস্ত্রৈগুণ্য | নিস্পন্দ | নিস্পন্দিত | নিস্বন | নিস্যন্দ | নিস্রব | নিহত | নিহাই | নিহারন | নিহারা | নিহিংসন | নিহিত | নিয়ত | নিয়তি | নিয়ন | নিয়ন্তা | নিয়ন্ত্রক | নিয়ন্ত্রণ | নিয়ম | নিয়ম-সেবা | নিয়ামক | নিয়োগ | নিয়োজক | নীচ | নীচ-কুলোদ্ভব | নীড় | নীত | নীতি | নীধ্র | নীপ | নীবার | নীবি | নীর | নীরক্ত | নীরজ | নীরদ | নীরন্ধ্র | নীরব | নীরস | নীরাজন | নীরোগ | নীল | নীলা | নীলাচল | নীলাঞ্জন | নীলাভ | নীলাম্বর | নীলাম্বরি | নীলাম্বু | নীলিকা | নীলিমা | নীলোত্-পল | নীহার | নীহারিকা | নীয়-মান | নুটি | নুড়-নুড়ি | নুড়া | নুড়ি | নুনু | নুর | নুরি | নুলিয়া | নুলো | নুয়া | নূতন | নূপুর | নৃ | নৃত্য | নৃপ | নৃলোক | নৃশংস | নৃসিংহ | নেংচা | নেংটা | নেংটি | নেংলা | নেউল | নেও | নেওটা | নেওয়া | নেক-টাই | নেক-নজর | নেকড়ে | নেকরা | নেকার | নেচে ওঠা | নেড়া | নেড়া-পোড়া | নেড়ি | নেড়ি-কুত্তা | নেড়ে | নেত | নেতা | নেতি-বাচক | নেতৃত্ব | নেত্র | নেপথ্য | নেপাম-বোমা | নেপালি | নেপো | নেবা | নেবুলা | নেভা | নেমক | নেমি | নেলাখেপা | নেশা | নেহ | নেহাত | নেহারা | নেয়া | নেয়া-পাতি | নেয়া-মত | নেয়ার | নেয়ে | নৈ | নৈঃশব্দ্য | নৈঃসঙ্গ্য | নৈকট্য | নৈকষেয় | নৈকষ্য | নৈগম | নৈতিক | নৈত্যিক | নৈদাঘ | নৈদান | নৈপুণ্য | নৈবচ | নৈবদ্য | নৈমিত্তিক | নৈরপেক্ষ্য | নৈরাকার | নৈরাজ্য | নৈরাশ্য | নৈর্ঋত | নৈর্গুণ্য | নৈর্ব্যক্তিক | নৈশ | নৈষধ | নৈষাদ | নৈষ্কর্ম্য | নৈষ্ঠিক | নৈসর্গিক | নৈয়মিক | নো-ফিলিস | নো-হাউ | নোংরা | নোকর | নোক্তা | নোঙর | নোট | নোটিস | নোড় | নোড়া | নোদন | নোনতা | নোনা | নোলক | নোলা | নোয়া | নৌ | নৌকা | নৌবল | ন্যক্কার | ন্যগ্রোধ | ন্যস্ত | ন্যাংচা ন্যাংচানো | ন্যাংটা | ন্যাংড়া | ন্যাকড়া | ন্যাকা | ন্যাটা | ন্যাড় | ন্যাত-প্যাত | ন্যাতা | ন্যাবা | ন্যায্য | ন্যাল-নেলে | ন্যালা-খ্যাপা | ন্যাস | ন্যায় | ন্যুব্জ | ন্যূন
Baixe o aplicativo educalingo
bn
dicionário bengali
Descubra tudo o que está escondido nas palavras em